Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení do 1. ročníku konzervatoře

V souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 4. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2016/2017 do 1. ročníku oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 11. srpna 2016 řediteli na adresu školy. Termín talentových zkoušek je pondělí 29. srpna 2016.

Pozvánky uchazečům o studium jsou zasílány nejpozději 7 pracovních dnů před konáním talentové zkoušky.

Další informace najdete na našich stránkách v sekci pro zájemce o studium.

Informace pro žáky - termíny opravných zkoušek a zkoušek k doplnění podkladů pro hodnocení

Informace pro žáky týkající se termínů opravných zkoušek a zkoušek k doplnění podkladů pro hodnocení naleznete na školním informačním webu portal.kjj.cz.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole

V souladu s § 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře.

Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 15. srpna 2016 řediteli školy.

Další informace zájemci naleznou na našich stránkách v sekci pro zájemce o studium.

Umisťování žáků a studentů do DM – 2. kolo

Po provedeném přijímacím řízení do DM k 1. 6. 2016 je vyčerpána kapacita DM. Další kolo přijímání do DM na případná uvolněná místa do DM proběhne k 25. 8. 2016 (v tento den musí být nejpozději přihláška DORUČENA škole). Přednostně budou přijímáni uchazeči, kteří budou žáky nebo studenty KJJ ve školním roce 2016/2017, hlásili se do prvního kola přijímacího řízení do DM, v uplynulém školním roce řádně dodržovali platební podmínky a nebylo jim uděleno v uplynulém školním roce žádné výchovné opatření. Následně budou umisťováni další žáci a studenti KJJ ve školním roce 2016/2017 v souladu s kritérii vyhlášenými pro 1. kolo přijímacího řízení. Následně budou umisťováni ostatní uchazeči, kteří se hlásili do 1. kola přijímacího řízení a následně noví uchazeči.

Přihlášky uchazečů nepřijatých k ubytování v prvním kole se budou považovat za přihlášky k ubytování i ve druhém kole došlé k 25. 8. 2016.

ukázat/schovat

PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Představení Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka

Konzervatoř, šestiletá střední škola, poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání v oborech: Hudba, Hudebně dramatické umění, Zpěv. Studium je zakončeno absolutoriem. Žáci mohou ukončit studium také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku. Své exkluzivity nejen v českém, ale i evropském měřítku dosahuje škola odvážnou otevřeností k novým uměleckým směrům. Pod pedagogickým vedením výrazných uměleckých osobností se na pevných tradičních základech otevírá posluchačům konzervatoře obzor světa jazzu, popu, rocku, muzikálové hudby a dalších významných hudebních žánrů období 20. a 21. století.

Studium na Vyšší odborné škole je tříleté. Nabízí dva vzdělávací programy: Tvorba textu a scénáře a program Hudba zaměření Jazz. Atraktivita těchto programů je dána jejich jedinečností v nabídce českého vyššího odborného vzdělávání.

Právě umělecká osobnost Jaroslava Ježka, jehož jméno škola nese, symbolizuje to, co je pro Konzervatoř a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka charakteristické. A tím je profesionalita, úcta k tradici, tvořivost a otevřenost novým uměleckým směrům.

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

16. 5. 2016

Ocenění Mgr. Iriny Parker a jejích studentů

Vedení školy velmi blahopřeje paní Mgr. Irině Parker, pedagožce klavírního oddělení KJJ a jejím studentům ke skvělýmu úspěchům v soutěži RONDO INTERNATIONALLER MUSIKWETTBEWERB 2016.

Více...

Copyright © 2007 - 2016 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 22. 8. 2016