Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Příjímací řízení do 1. ročníku oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Pro přijímání ke studiu na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou:

 • 82-44-M,P/01 Hudba
 • 82-45-M,P/01 Zpěv
 • 82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění

Forma vzdělávání: denní studium

Vyhlášení 3. kola přijímacích zkoušek

3. kolo přijímací zkoušky obor vzdělání 82-44-M,P/01 zaměření Skladba, Dirigování, Klavír, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Kytara klasik, latin, Kytara rock, Flétna, Trubka, Trombon; obor vzdělání 82-45-M,P/01 Zpěv zaměření: Populární zpěv

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické Znění Vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (Excel) přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (PDF) Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Vyhlášení 2. kola přijímacích zkoušek

2. kolo přijímací zkoušky obor vzdělání 82-44-M,P/01 zaměření Skladba, Dirigování, Klavír, Housle, Violoncello, Kontrabas, Kytara klasik, latin, Basová kytara, Flétna, Saxofon, Trubka, Trombon; obor vzdělání 82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění zaměření: Muzikál; obor vzdělání 82-45-M,P/01 Zpěv zaměření: Populární zpěv

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Vyhlášení 1. kola přijímacích zkoušek

V oboru Hudba se konají přijimací zkoušky 2018 1. kolo pro tato zaměření: Skladba, Dirigování, Klavír, Kytara - klasik, latin, Kytara - jazz, Kytara - rock, Basová kytara, Housle, Violoncello, Kontrabas, Flétna, Saxofon, Trubka, Trombon, Bicí nástroje, Akordeon.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Počet skupin 1. ročníků

Kód oboruNázev oboru 
82-44-M,P/01Hudba6
82-45-M,P/01Zpěv1
82-47-M,P/01Hudebně dramatické umění1

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Kód oboruNázev oboru 
82-44-M,P/01Hudba60
82-45-M,P/01Zpěv7
82-47-M,P/01Hudebně dramatické umění12

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přihlíží se rovněž k prospěchu na škole, odkud uchazeč přichází.

V případě cizince se při přijímacím řízení ověřuje, zda je způsobilý se vzdělávat v českém jazyce (§ 20 odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Povinná příloha přihlášky:

 1. vysvědčení z posledních dvou ročníků (ověřená kopie vysvědčení nebo klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou), ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, nebo v případě dokončeného vzdělání vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání
 3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. stručný životopis

Talentová zkouška

obsahuje v oborech Hudba a Zpěv dvě základní složky:

 1. teoretická část: hudebně teoretická zkouška formou písemnou a ústní
 2. praktická část: praktický umělecký výkon v hlavním oboru

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky jsou stanovena a uvedena u každého oboru studijního zaměření:

82-44-M,P/01 - Hudba

Zaměření:

Skladba

Přijímací zkouška se koná ve dvou částech a v jednom dni:

 • 1. část je zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru. Pro postup do 2. části zkoušky je nutný minimální počet 30 bodů.
 • 2. část je zkouška hudebně teoretická. Organizace a požadavky této přijímací zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Intonace a sluchová analýza
  • Intonační a sluchové předpoklady
  • Přenášení tónu do hlasové polohy
  • Sluchová analýza
   • základních a odvozených intervalů
   • doškálných kvintakordů a jejich obratů (rozpoznávání vrchního, středního a spodního tónu)
  • Paměťová reprodukce melodického a rytmického úryvku
 2. Hra na klavír
  • Zjištění předpokladu pro hru z listu
  • Dvě skladby rozdílného charakteru z období baroka, klasicismu, romantismu nebo impresionismu (hra zpaměti není podmínkou)
 3. Skladba
  • Předložení čtyř až pěti vlastních skladeb v notovém zápisu eventuálně doplněných nahrávkou na kazetě/CD/MP3, mezi nimi alespoň dvě melodie s akordickými značkami orientované na jazzovou nebo populární hudbu (nejlépe v malé písňové formě - a a b a)
  • Zjištění schopností rozvinout daný motiv (u klavíru)
  • Zjištění improvizačních předpokladů
  Pohovor zjišťující teoretické znalosti
  • Znalost stupnic, intervalů a akordů
  • Znalost akordických značek a základních harmonických pojmů
  • Znalost základní hudební terminologie (z oblasti tempa, rytmu, dynamiky a přednesu)
  • Orientace v základech hudebních forem
  • Základní znalosti z dějin hudby s důrazem na hudbu nonartificiální (jazzovou a populární)
  • Základní notografické znalosti

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 60 bodů

 body
Skladbamax. 30 bodů
Intonace a sluchová analýzamax. 20 bodů
Hra na klavírmax. 10 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 30

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 30 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 100 získaných bodů.

Dirigování

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Intonace a sluchová analýza
  • Intonační a sluchové předpoklady
  • Přenášení tónu do hlasové polohy
  • Sluchová analýza
   • základních a odvozených intervalů
   • doškálných kvintakordů a jejich obratů (rozpoznávání vrchního, středního a spodního tónu)
  • Paměťová reprodukce melodického a rytmického úryvku.
 2. Hra na klavír
  • Zjištění předpokladu pro hru z listu
  • Dvě skladby rozdílného charakteru z období baroka, klasicismu, romantismu nebo impresionismu (hra zpaměti není podmínkou)
 3. Dirigování
  • Zjištění manuálních a výrazových schopností uchazeče (směrová orientace, nezávislost rukou, změny dynamiky, tempa apod.)
  • Znalost základních taktovacích schémat a jejich realizace
  • Předvedení jedné rychlé a jedné pomalé věty z období klasicismu (rané symfonie J. Haydna, W. A. Mozarta apod.)

  K dirigovaným skladbám je nutné přinést notový materiál (partitury a klavírní výtahy).

  Pohovor zjišťující teoretické znalosti
  • Znalost stupnic, intervalů a akordů
  • Znalost akordických značek a základních akordických pojmů
  • Znalost základní hudební terminologie (z oblasti tempa, rytmu, dynamiky a přednesu)
  • Orientace v základech hudebních forem
  • Základní znalosti z dějin hudby
  • Základní notografické znalosti

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 60 bodů

 body
Dirigovánímax. 30 bodů
Intonace a sluchová analýzamax. 20 bodů
Hra na klavírmax. 10 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 30

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 30 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 100 získaných bodů.

Klavír

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Stupnice a akordy
  Jedny stupnice dur, moll stejnojmenné - v oktávách, kombinovaným pohybem a akordy dur, moll stejnojmenné - velký rozklad kombinovaným pohybem

 2. Dvě etudy odlišného charakteru
  např. J. B. Cramer – 60 vybraných etud, C. Czerny – Die Kunst der Fingerfertigkeit op. 740 nebo tři etudy C. Czerny – 160 osmitaktových cvičení op. 821

 3. Jedna polyfonní skladba
  J. S. Bach – Dvouhlasé invence, Tříhlasé sinfonie, Francouzské suity, G. F. Händel – Suity

 4. Jedna skladba z období klasicismu a jedna skladba z období romantismu
  (klasicismus: rychlá věta v sonátové formě - J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven; romantismus: např. F. Schubert, F. Chopin, R. Schumann, A. Dvořák, P. I. Čajkovskij)

 5. Dvě skladby z období 20. a 21. století odlišného charakteru, z toho alespoň jedna skladba z oblasti jazzu
  skladby v aranžmá pro sólový klavír (nikoli klavírní party souborových skladeb nebo transkripcí), z toho alespoň 1 jazzová skladba, např. O. Peterson, E. Garner, D. Brubeck, Ch. Corea, K. Růžička, E. Viklický; jedna ze skladeb může být vlastní skladba uchazeče

 6. Stylizace jednoho jazzového standardu nebo populární písně např. podle The New Real Book, The Real Book, The Ultimate Fake Book atp.
 7. Hra podle akordických značek. Součástí zkoušky je prověření hudebního sluchu, rytmického cítění a stylizačních improvizačních předpokladů uchazeče

Podmínkou je hra zpaměti.

Pro přípravu k přijímací zkoušce na klavírním oddělení je doporučen výukový materiál :

Skripta teorie - J. Neužil a M. Benko

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 10 bodů
Technická cvičení, etudymax. 10 bodů
Přednes, improvizace, hra z listumax. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Kytara

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

Do přihlášky je nutno uvést žánrové zaměření - kytara klasik, latin; kytara jazz; kytara rock.

Předpoklady: Technické zvládnutí nástroje, hudební sluch a správné rytmické cítění

 1. Všechny stupnice dur a moll (u zaměření klasika - minimálně 2 oktávy), základní harmonické funkce (tónika, subdominanta, dominanta), pro jazzovou kytaru platí sazby v septakordech
 2. 1-2 technická cvičení nebo etudy a 2 přednesové skladby dle žánrového zaměření:
  • Klasika nebo latin (prstová technika): Carulli, Carcassi, Sor, Aguado, Villa -Lobos, Bach, Tarrega, Almeida, Jobim apod.
  • Jazz (trsátková, příp. prstová technika): Pass, Ellis, Kessell, Burrell, Hall apod., jazzové standardy
  • Rock (trsátková, příp. prstová technika): Satriani, Vai, Petrucci, Lukather, Van Halen apod., případně vlastní skladba
 3. Hra z listu (u zaměření jazz a rock stačí jednoduché jednohlasé party)
 4. Hra dle akordových značek (u zaměření klasika a rock stačí základní akordy)
 5. Zjištění improvizačních schopností (neplatí pro klasiku) – 12-ti taktová forma blues v různých tóninách. Dále improvizovat dle sluchu na jednoduchý harmonický podklad vybraný komisí (podle zaměření uchazeče) – backing tracks.

U talentové zkoušky lze použít podklad na CD, Flash-disku (formát MP3, Wav), sequenceru apod., případně je možná účast spoluhráče (kytara, klavír, baskytara, perkuse apod.)

Vzhledem k velikosti zkušební místnosti a času vyměřenému ke zkoušce není možno instalovat větší a složitější aparaturu nebo bicí soupravu.

Na místě k dispozici:

 • CD, MP3 přehrávač, vstup pro 3,5mm jack
 • dvě kytarová komba s čistým i zkresleným kanálem (Uchazeč může použít svoji aparaturu nebo efekty.)

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 10 bodů
Technická cvičení, etudymax. 10 bodů
Přednes, improvizace, hra z listumax. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Basová Kytara

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Sluchové předpoklady a rytmické cítění
 2. Správné postavení pravé i levé ruky, zvládnutí hry v I., II. a III. poloze - polohový systém podle školy: Basová kytara I autorů Köpping, Hora, Buhé, Zeigenrücker (hraje tak i John Patitucci)
 3. Jedna stupnice dur a jedna stupnice moll v rozsahu dvou oktáv, rozložený kvintakord
 4. 3 etudy z výše uvedeného I. dílu školy (případně z II. dílu školy)
 5. Přednesová skladba
 6. Doprovod jazzového standardu z rozložených akordů, nebo walking bass

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 10 bodů
Technická cvičení, etudymax. 10 bodů
Přednes, improvizace, hra z listumax. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Housle

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Dvě až tři ukázky své hry (způsob i styl, který Vás nejlépe vystihuje)
 2. Jednoduchá improvizace (např. jazzová, barokní, na lidové písně)
 3. Stupnice (3 oktávy) + akordy, jedna až dvě etudy (Mazas, Kreutzer)
 4. Přednesová skladba z oblasti vážné hudby

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 10 bodů
Technická cvičení, etudymax. 10 bodů
Přednes, improvizace, hra z listumax. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Viola

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Jedna až dvě ukázky své hry (způsob i styl, který Vás nejlépe vystihuje)
 2. Stupnice (3 oktávy) + rozložené akordy
 3. Jedna až dvě etudy rázu technického i přednesového např.: K. Moravec - 1. díl, J. Dont – op. 37 nebo op. 38, případně R. Kreutzer - 42 etud
 4. Přednesová skladba z oblasti vážné hudby

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 10 bodů
Etudymax. 10 bodů
Přednes, vlastní ukázkamax. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Violoncello

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

Předpoklady: hudební sluch a správné rytmické cítění.

 1. Stupnice + akord dur nebo moll
 2. 2 etudy, jedna pomalá a jedna rychlá
 3. přednesová skladba z oblasti vážné hudby
 4. jednoduchá improvizace (např. jazzová, barokní, na lidovou píseň)

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 10 bodů
Technická cvičení, etudymax. 10 bodů
Přednes, improvizace, hra z listumax. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Kontrabas

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Sluchové předpoklady a rytmické cítění
 2. Správné postavení levé ruky a vedení smyčce ohybem, zvládnutí hry v základní a v první poloze
 3. Jedna stupnice dur a jedna stupnice moll v rozsahu jedné oktávy, rozložený kvintakord
 4. Etudy z učebnice „Základy hry na kontrabas” (Fuka, Borovička, Balcar), nebo z jiné učebnice hry na kontrabas v rozsahu minimálně základní a první polohy
 5. Alespoň jedna přednesová skladba
 6. Doprovod jazzového standardu pizzicato, improvizace - alespoň na bluesové schéma

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 10 bodů
Technická cvičení, etudymax. 10 bodů
Přednes, improvizace, hra z listumax. 60 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Flétna

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Stupnice dur i moll do 4 # a 4 ♭ v celém rozsahu nástroje legato i nasazovaně
 2. Dur a moll kvintakordy a dominantní septakordy k těmto stupnicím v obratech po 4 tónech
 3. Dvě libovolné etudy (např. Gariboldi nebo Tomaszewski)
 4. Libovolná přednesová skladba pokud možno s klavírním doprovodem
 5. Libovolná skladba z oblasti jazzu nebo moderní populární hudby
 6. Hra z listu a zjištění improvizačních schopností

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 20 bodů
Technická cvičení, etudymax. 20 bodů
Hra z listumax. 20 bodů
Improvizace, přednesmax. 20 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Saxofon

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Stupnice dur a moll v celém rozsahu nástroje
 2. Dur a moll kvintakordy a dominantní septakordy v obratech po čtyřech v celém rozsahu nástroje
 3. Dvě jazzové etudy
 4. Dvě libovolné skladby dle vlastního výběru z oblasti jazzu nebo populární hudby s audio nebo klavírním doprovodem, nejlépe i s improvizačním sólem
 5. Hra z listu

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 20 bodů
Technická cvičení, etudymax. 20 bodů
Hra z listumax. 20 bodů
Improvizace, přednesmax. 20 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Trubka

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Stupnice do 4 # a 4 ♭, moll stupnice do 3 # a 3 ♭
 2. Rozložené akordy k příslušným stupnicím
 3. Etudy: Kolář - I. díl, Arban - 2 etudy, Vunham - Škola swingu, nebo podobné od jiného autora
 4. Libovolná skladba s doprovodem klavíru (noty s sebou)
 5. Zjištění znalostí taneční nebo jazzové hudby, improvizace

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 20 bodů
Technická cvičení, etudymax. 20 bodů
Hra z listumax. 20 bodů
Improvizace, přednesmax. 20 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Trombon

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Stupnice dur a moll do 4 # a 4 ♭
 2. Rozložené akordy k příslušným stupnicím
 3. Etudy: Vobaron
 4. Lehčí přednesová skladba z oblasti zábavné, taneční nebo jazzové hudby
 5. Zjištění improvizačních schopností

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 20 bodů
Technická cvičení, etudymax. 20 bodů
Hra z listumax. 20 bodů
Improvizace, přednesmax. 20 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Bicí nástroje

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. 2 etudy na malý buben, např. Tuzar, Vajgl, Veselý a etuda pro bicí soupravu např. M.Veselý - Etudy pro bicí nástroje, R. Latham I., nebo D. Agostini - Synkopy
 2. Interpretace kombinovaných rytmů osminových, triolových, šestnáctinových a synkop / noty čtvrtové a osminové, dále velkých triol, čtvrťových a půlových. Hra jednoduchých notací z listu - půlek, čtvrtek, osmin a synkop. Příprava nejlépe M. Doležil: Intonace a elementární rytmus.
 3. Doprovody na bicí soupravu různých hudebních stylů, např: Pop, rock, jazz, swing, shuffle, funk, latin, a dalších, stačí jednoduše. Vlastní notové materiály s sebou! Ukázka hry s nahrávkou na CD, mp3, nebo jiném nosiči.
 4. Zjištění rytmického cítění a improvizačních schopností. Schopnost reprodukce /opakování/ např. dvoutaktových rytmických pasáží. Smysl pro cítění fráze a formy, např. 4 takty doprovod a 4 takty improvizace - break, či solo.

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 20 bodů
Technická cvičení, etudymax. 20 bodů
Hra z listumax. 20 bodů
Improvizace, přednesmax. 20 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

Akordeon

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Stupnice dur a moll v kombinovaném pohybu a akordy
 2. Dvě etudy různého technického zaměření (napr. I. Havlíček – 30 přednesových etud, P. Deiro – 45 studií, A. d´Auberge – Artists etudes)
 3. Dvě přednesové skladby odlišného stylu a charakteru
 4. Skladba z oblasti jazzové nebo populární hudby, případně z vlastní tvorby
 5. Orientační zkouška: hra z listu a jednoduchá harmonizace národní písně
 6. Hra podle akordických značek, případně improvizace (doporučená literatura: B. Bláha: Škola hry na klávesové nástroje – akordové značky, improvizace)

Podmínkou je hra zpaměti.

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč předloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 80 bodů

 body
Stupnice, akordymax. 20 bodů
Technická cvičení, etudymax. 20 bodů
Hra z listumax. 20 bodů
Improvizace, přednesmax. 20 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 40

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 40 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet je 120 získaných bodů.

82-45-M,P/01 - Zpěv

Zaměření:

Populární zpěv

Přijímací zkouška obsahuje dvě části a proběhne ve dvou dnech. První den je pouze zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru. Pro postup do 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů. Druhý den proběhne 2. část: zkouška hudebně teoretická a zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru.

Organizace a požadavky hudebně teoretické zkoušky jsou uveřejněny na webových stránkách školy „Přijímací řízení do 1. ročníku”.

Podmínky talentové zkoušky

 1. část zkoušky – první den

  zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru

  Požadavky pro 1. část praktické zkoušky

  • 1 lidová píseň dle vlastního výběru (zpaměti)
  • 1 populární píseň dle vlastního výběru (zpaměti)

  Písně je možné zpívat s klavírním doprovodem korepetitora (nutný notový zápis či akordické značky) nebo s hudebním základem, který si uchazeč přinese s sebou na CD.

  Uchazeč předloží foniatrické vyšetření o způsobilosti hlasu ke studiu zpěvu ne starší 3 týdnů, stručný životopis a v případě maturity i ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 2. část zkoušky – druhý den (absolvují vybraní uchazeči z první části)
  1. zkouška hudebně teoretická
  2. zkouška praktická – umělecký výkon v hlavním oboru

  Požadavky pro 2. část praktické zkoušky

  Dvě libovolné populární písně dle vlastního výběru (zpaměti podmínkou). Písně nebudou totožné se zkouškovým programem v 1. části.

Bodové hodnocení zkoušky

1. část zkoušky

Hlavní obor: max 25 bodů

 body
Síla hlasumax. 5 bodů
Barva hlasumax. 5 bodů
Rytmické a výrazové pojetímax. 5 bodů
Zpěv na mikrofonmax. 5 bodů
Celkový dojemmax. 5 bodů

Pro postup do 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů.

2. část zkoušky

Teorie: max 40 bodů

 body
Písemná částmax. 20 bodů
Ústní částmax. 20 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20.

Hlavní obor: max 25 bodů

 body
Síla hlasumax. 5 bodů
Barva hlasumax. 5 bodů
Rytmické a výrazové pojetímax. 5 bodů
Zpěv na mikrofonmax. 5 bodů
Celkový dojemmax. 5 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 16.

Pro přijetí ke studiu je ve 2. části zkoušky nutný minimální počet 36 bodů.

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 36 bodů, přičemž uchazeč musí splnit minimální počet bodů v jednotlivých disciplínách druhé části přijímací zkoušky: teoretická zkouška - 20 bodů, praktická zkouška - 16 bodů.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet ve 2. části zkoušky je 65 získaných bodů.

82-47-M,P/01 - Hudebně dramatické umění

Zaměření:

Muzikál

Přijímací zkouška obsahuje dvě části a proběhne ve dvou dnech. První den je pouze zkouška ze zpěvu. Druhý den proběhnou zkoušky z tance, herectví a zpěvu. Na závěr následuje pohovor uchazečů se zkušební komisí.

1. část zkoušky – první den

pěvecká zkouška

 • 1 libovolná lidová píseň (zpaměti)
 • 1 píseň, árie z českého či světového muzikálu (zpaměti)

2. část zkoušky – druhý den (absolvují vybraní uchazeči z první části)

taneční zkouška

 • taneční dispozice uchazeče
 • 2 taneční etudy – první v tempu pomalém, druhá v tempu rychlém. Každá minimálně v trvání 1 minuty.

K vykonání této zkoušky si uchazeč přinese cvičební úbor a cvičky.

herecká zkouška

 • 1 báseň (zpaměti)
 • 1 monolog z divadelní hry nebo libovolný úryvek z textu, neveršovaný (zpaměti) vše dle vlastního výběru

pěvecká zkouška

 • 1 populární píseň dle vlastního výběru (zpaměti)
 • 1 píseň nebo árie z muzikálu (zpaměti)

Všechny písně, báseň i úryvky z textu či monolog musí uchazeč umět zpaměti. Ke všem písním musí být notový zápis (eventuálně melodie s akordickými značkami) pro korepetitory. Písně, árie z českého či světového muzikálu je možné zpívat s klavírním doprovodem korepetitora (nutný notový zápis) nebo s hudebním základem, který si uchazeč přinese s sebou na CD. Lidové písně jsou zpívány bez mikrofonu. Všechny další písně či árie jsou zpívány na mikrofon.

Uchazeč předloží foniatrické vyšetření o způsobilosti hlasu ke studiu zpěvu ne starší 3 týdnů, ortopedické vyšetření o způsobilosti k náročné fyzické průpravě, stručný životopis a v případě maturity i ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Bodové hodnocení zkoušky

1. část zkoušky

Pěvecká zkouška: max 25 bodů

 body
Síla hlasumax. 5 bodů
Barva hlasumax. 5 bodů
Rytmus a výrazové pojetímax. 5 bodů
Zpěv na mikrofonmax. 5 bodů
Celkový umělecký dojemmax. 5 bodů

Pro postup do 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů.

2. část zkoušky

Taneční zkouška: max 25 bodů

 body
Pohybové dispozicemax. 5 bodů
Rytmus a výraz pohybumax. 5 bodů
Schopnost koordinace pohybumax. 5 bodů
1. etudamax. 5 bodů
2. etudamax. 5 bodů

Pro uspění u taneční zkoušky ve 2. části zkoušky je nutný minimální počet 15 bodů.

Herecká zkouška: max 25 bodů

 body
Schopnost soustředěnímax. 5 bodů
Schopnost ztotožnění se se zadánímmax. 5 bodů
Otevřenost - schopnost reakce na úkolymax. 5 bodů
Schopnost jednání a věcného vyjadřovánímax. 5 bodů
Schopnost práce s pocitovou pamětímax. 5 bodů

Pro uspění u herecké zkoušky ve 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů.

Pěvecká zkouška: max 20 bodů

 body
Umělecký dojem 1. písněmax. 10 bodů
Umělecký dojem 2. písněmax. 10 bodů

Pro uspění u pěvecké zkoušky ve 2. části zkoušky je nutný minimální počet 14 bodů.

Pro přijetí ke studiu je ve 2. části zkoušky nutný minimální počet 45 bodů.

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 45 bodů, přičemž uchazeč musí splnit minimální počet bodů v jednotlivých disciplínách druhé části přijímací zkoušky: taneční zkouška - 15 bodů, herecká zkouška - 16 bodů a pěvecká zkouška - 14 bodů.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

 body
průměr do 1,5minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3minus 2 body
průměr nad 3minus 3 body

Maximální počet ve 2. části zkoušky je 70 získaných bodů.

V Praze 26. 10. 2017

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018