Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Přijímací řízení do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole

Pro přijímání ke vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy přijímací řízení pro vzdělávací programy VOŠ:

 • 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz
 • 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky.

Forma vzdělávání: denní studium

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení ve vyšší odborné škole

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - vyšší odborná škola Vzor přihlášky - SEVT 49 152 1

Termín přijímacích zkoušek

82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře

29. 8. 2018

Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 15. srpna 2018 řediteli školy na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4.

Pozvánky uchazečům o studium jsou zasílány nejpozději 5 dnů před konáním talentové zkoušky.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ve vyšší odborné škole

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - vyšší odborná škola Vzor přihlášky - SEVT 49 152 1

Termín přijímacích zkoušek

Dny konání přijímacích zkoušek jsou v souladu s ustanovením § 2 Vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz

25. a 26. 6. 2018

82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře

25. a 26. 6. 2018

Termín pro podání přihlášek ke studiu

Přihlášky ke studiu zasílejte nejpozději do 31. května 2018 řediteli školy na adresu: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4.

Pozvánky k vykonání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení jsou zasílány uchazečům nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

Povinná příloha přihlášky:

 • Strukturovaný životopis: kontaktní údaje, dosažené vzdělání, dosavadní praxe, další dovednosti.
 • Ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří letos maturují, vyplní prospěch na zadní straně přihlášky a přihlášku si nechají potvrdit v navštěvované SŠ. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdají dodatečně.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.
 • Pro vzdělávací program 82-47-N/02 – Tvorba textu a scénáře je nutné k přihlášce přiložit také texty uchazeče (rozsah je uveden v požadavcích pro daný program).
 • V přihlášce na vzdělávací program 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz je nutné uvádět i zaměření
  (tj. zpěv nebo vybraný nástroj).
 • Za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek.
 • Škola u absolventů zahraniční školy vyžaduje osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle §108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.)

  §108 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb.
  Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen „zahraniční vysvědčení“), může požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele o
  a) vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, nebo
  b) rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen „nostrifikace“).

Nejvyšší možný přijímaný počet uchazečů pro přijímací řízení do jednotlivých vzdělávacích programů:

 • 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz – 12
 • 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře – 10

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Ke vzdělávání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole rozhoduje ředitel této školy.

V případě cizince se při přijímacím řízení ověřuje, zda je způsobilý se vzdělávat v českém jazyce (§ 20 odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Podmínky a kritéria hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka pro cizince

Podmínky a kritéria hodnocení výsledku přijímacích zkoušek ve VOŠ

82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře

 1. Uchazeč předloží 6 písňových textů a další literární práce – povídka, scénář, apod. - v rozsahu tří stran psaných na počítači a pošle spolu s přihláškou na adresu školy k posouzení.
 2. Přijímací komise předběžně posoudí zaslané texty všech, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, a zhodnotí je. Poté se všichni uchazeči dostaví k písemnému testu a k ústnímu pohovoru.
 3. Písemný test zjišťuje míru znalostí a dovedností, vztahujících se ke studijnímu oboru, tedy především všeobecný kulturní přehled se zřetelem k literatuře, poezii, písňovému textu, divadlu, hudbě, filmu a výtvarnému umění. V kreativní části zkoumá základní dovednosti v oblasti tvůrčího psaní, například schopnost napsání krátkého dialogu, vytvoření synonymické řady, jednoduchého rýmu, dovyprávění příběhu apod.
 4. Ústní pohovor poskytuje přijímací komisi možnost blíže poznat osobnost uchazeče a také jeho cit a smysl pro jazykový materiál, znalost slovesných žánrů, všeobecnou orientaci v příbuzných uměleckých oborech, přehled o současném kulturním dění, schopnost řečové improvizace, zjišťuje také úroveň jeho asociačních a popř. hudebních schopností (které nemusí být nutným předpokladem, jsou ale velmi vítané).

Bodové hodnocení, max. 100 bodů

Autorské práce 40 bodů
Písemný test – kulturní přehled a kreativní část 30 bodů
Pohovor 30 bodů

Minimální počet pro přijetí: 65 bodů

82-44-N/01 Hudba zaměření Jazz

Přijímací řízení pro jednotlivá zaměření hlavního oboru:

klavír - jazz, bicí nástroje - jazz, kontrabas - jazz, basová kytara - jazz, kytara - jazz, housle - jazz, saxofon - jazz, trubka - jazz, trombon - jazz, zpěv - jazz

 1. Praktická zkouška – hra na nástroj (zpěv)
  1. Dvě skladby dle vlastního výběru, z toho jedna jazzový standard nebo blues. Možnost vlastního doprovodu (1-3 spoluhráči, nikoliv playback). Pro doprovod budou také na místě k dispozici 3 studenti VOŠ Huba – zaměření Jazz (Piano/guitar, bass, drums). Případný požadavek pro zajištění doprovodu školou zasílejte spolu s přihláškou a přiloženým seznamem hraných skladeb na přijímací zkoušce.
  2. Hra z listu: Melodická linka z not, doprovod a improvizace dle harmonických značek (u bicích nástrojů interpretace rytmického aranžmá)
 2. Zkouška z hudební teorie (základy hudební nauky: stupnice, intervaly, akordy, analýza harmonických značek) a ze všeobecného přehledu – formou písemného testu (20 min)
 3. Pohovor:
  1. sluchová analýza (rozpoznávání intervalů a typů trojzvuků a čtyřzvuků)
  2. dosavadní hudební vzdělání a praxe, hudební zaměření uchazeče

Bodové hodnocení, max. 100 bodů

Hra na nástroj (zpěv)max. 20 bodů
Frázování, rytmus a improvizační schopnostimax. 20 bodů
Hudební teoriemax. 20 bodů
Sluchová analýzamax. 20 bodů
Přirozený talent a perspektiva rozvojemax. 20 bodů

Minimální počet pro přijetí: 70 bodů

V Praze 13. 3. 2018

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018