Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení dechových a bicích nástrojů, akordeon

Instrumentální oddělení bylo a je základním a největším oddělením na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Právě pro jeho rozměrnost jej dělíme na dvě části. Instrumentální oddělení - strunné a smyčcové nástroje a Instrumentální oddělení - dechové a bicí nástroje.

Toto oddělení je vysoce profesionální jak po stránce interpretační, tak pedagogické. Na potencionální uchazeče jsou při přijímacích řízeních kladeny vysoké nároky, a to jak v oblasti hry na příslušný hudební nástroj, tak v oblasti hudebně - teoretických znalostí. Tyto nároky jsou samozřejmě kladeny také na současné posluchače i pedagogy, neboť toto oddělení vychovává ty nejlepší profesionální instrumentalisty ve svém oboru. Toho by se nikdy nedosáhlo bez vysoce odborného pedagogického vedení, které zajišťují pedagogové, kteří současně aktivně působí v našich nejpřednějších a renomovaných jazzových uskupeních, jako jsou např. Orchestr G. Broma, TOČR, Orchestr K. Vlacha a další.

O studium hry na dechové a bicí nástroje je tradičně velký zájem. Posluchači jsou přijímáni na základě úspěšného absolvování přijímacího řízení, které se skládá z části interpretační a z části hudebně - teoretické. Interpretační částí přijímacího řízení se rozumí, že uchazeč interpretuje na daný hudební nástroj skladby dle vlastního výběru, zejména z oblasti jazzové, swingové, taneční či populární hudby, případně hudby klasické. Toto samozřejmě není bezvýhradnou podmínkou. Skladby by měly následovat v pořadí:

  • libovolná etuda
  • přednesová skladba (část klasického koncertu, či orchestrálního partu, jazzový standard nebo evergreen z oblasti swingové, taneční, populární hudby)
  • zkouška improvizačních schopností (jakákoliv skladba z žánrové oblasti hudby s doprovodem CD, MC nosiče nebo s doprovodem klavíru).

Hudebně - teoretická část přijímacího řízení se skládá z písemného testu, hudební analýzy a intonace. Podmínky a obsah této části přijímacího pohovoru jsou každoročně aktualizovány a kdykoliv k vyzvednutí na studijním oddělení školy nebo na našich stránkách. V případě přijetí je uchazeč zařazen většinou do prvního ročníku denního studia, popřípadě do ročníku vyššího, a to na základě následné rozdílové zkoušky.

Smyslem výuky na oddělení je nejen dovést posluchače ve zvolené žánrové oblasti k profesionálnímu výkonu, ale i během studia se snažit o uplatnění posluchačů (ve všech vyučovaných oborech) na veřejnosti a v médiích. Připravit je na profesionální dráhu, dbát na jejich celkovou osobnost, vybavit je i pro pedagogickou práci na různých typech škol. Rozvíjet v nich všechny schopnosti, které je dovedou k profesionální dráze na vysoké umělecké úrovni.

Dotace hodin výuky hlavních předmětů - instrumentální oddělení, sekce dechových a bicích nástrojů

1. ročník 3 hodiny týdně  
2. ročník 2 hodiny týdně Posluchač navštěvuje mimo hlavní obor též výuku improvizace, a to 1 hodinu týdně po zbytek studia
3. ročník 2 hodiny týdně Posluchači jsou bez vyjímek zařazováni dle vlastního výběru do školních big-bandů, malých jazzových a komorních souborů. Tuto skupinovou výuku navštěvují studenti 2 hodiny týdně po zbytek studia
4. ročník 2 hodiny týdně Přibývá další vedlejší předmět, a to hra z listu v časové dotaci 1 hodina týdně po zbytek studia.
5. ročník
6. ročník
2 hodiny týdně

3 hodiny týdně

V pátém a šestém ročníku jsou zařazeny předměty: Metodika hlavního oboru, Pedagogika, Dějiny a literatura hlavního oboru a Interpretační seminář. Každý z těchto předmětů zatíží posluchače jednou hodinou týdně, přičemž se jedná o skupinovou výuku s výjimkou interpretačního semináře, který je vyučován individuálně

Studijní obory jsou zaměřeny zejména na jazz, rock, ale i klasiku. Každý posluchač má týdně 2 hodiny hlavního oboru, 1 hodinu interpretace a improvizace a podle svého zaměření a schopností je zařazován do různých hudebních souborů (bigband, menší skupiny, komorní soubory), kde může uplatnit a rozvíjet své interpretační a improvizační schopnosti.

Studium hlavních oborů a vedlejších předmětů je koncipováno na 6 let, přičemž ve čtvrtém ročníku se posluchač může přihlásit k absolvování maturitní zkoušky. Tato je zcela dobrovolná a odvisí od svobodného rozhodnutí studenta, neboť docílené šestileté studium je ukončeno absolutoriem, které je kvalifikováno jako vyšší střední odborné vzdělání.

Cílem výuky je vychovat vynikající profesionální instrumentalisty schopné účinkování ve všech typech jazzových a tanečních souborů, a to jak po stránce orchestrální, tak i sólové. Je snahou, aby se absolventi tohoto oddělení mimo interpretačních schopností stali i vynikajícími pedagogy a měli možnost a čest podílet se na další výchově nastupující jazzové generace, jako ji mají výše uvedení členové současného pedagogického sboru.

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018