Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Vyšší odborná škola - TVORBA TEXTU A SCÉNÁŘE

Jiří Svěrák
Jiří Svěrák Vedoucí VOŠ - Tvorba textu a scénáře Kancelář : 117B e-mail : sverak.jiri@kjj.cz Vyučuje : Tvorba textu, Dějiny vážné hudby, Estetika oboru

Vedoucí VOŠ - Tvorba textu a scénáře

Jiří Svěrák

Personální obsazení oddělení

Organizace vyučování

Organizace vyučování ve školním roce 2017/2018

Vzdělávací program Tvorba textu a scénáře je tříleté, denní, pomaturitní studium. Studenti hradí školné dnes ve výši 5 000 Kč ročně.

Oddělení Tvorby textu a scénáře vzniklo v roce 1983. Prvními vyučujícími zde byli Drahoš Čadek a Marek Stašek. Původním záměrem bylo vychovávat textaře, případně scénáristy pro celou širokou oblast populární hudby a jazzu a pomoci tak kultivovat naši písňovou tvorbu. Trochu úzce prakticistní zaměření oboru se však ukázalo nedostačující, a tak bylo studium obohacováno o další předměty a docházely další osobnosti, většina z nich náležela či náleží k nejvýznamnějším tvůrcům v dané oblasti. Jmenujme např. Pavla Koptu, Josefa Bruknera, Jiřího Suchého, na oddělení působil také Dr. Ivan Vyskočil, Dr. Otakar Roubínek, Zdeněk Borovec, Ladislav Kantor. Výuka na oddělení nebrala zřetel na cenzurní povahu předlistopadového režimu a studentům byl podáván neokleštěný obraz naší kultury, tedy včetně děl zakazovaných nebo samizdatových.

Byla pořádána veřejná vystoupení posluchačů formou text-appealových pořadů. Tyto večery se těšily značnému zájmu zejména mladého publika. Vystoupení se konala nejprve v klubu U bílého koníčka, později v Malostranské besedě.

Po listopadu 1989 se v souvislosti s velikými změnami, kterými prošla celá naše společnost, proměnil i charakter studia na oddělení tvorby textu a scénáře. Nejde již o to suplovat nedostatek informací, ale cílem je formovat osobnosti, které se budou moci tvůrčím způsobem uplatnit v této, dnes vlastně nejrozsáhlejší oblasti naší kultury. Znamená to - dát studentům bezpečný profesionální základ tak, aby mohli později působit nejen jako autoři písňových textů a scénáristé pořadů, ale i jako dramaturgové, redaktoři, publicisté.

Posluchači oddělení autorsky spolupracují se svými kolegy z ostatních oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka, a to zejména se studenty oddělení skladatelského a oddělení muzikál.

Posluchači textařského oddělení pořádají pravidelně každé třetí pondělí v měsíci text-appelové pořady v Salmovské literární kavárně. V roce 2015 opět vyšel almanach presentující autorskou tvorbu studentů VOŠ.

Vyučované předměty

 • Anglický jazyk
 • Autorské čtení
 • Dějiny populární hudby a jazzu
 • Dějiny hudby
 • Dějiny divadelnosti
 • Dějiny umění
 • Dějiny literatury
 • Estetika oboru
 • Hra na nástroj (kytara nebo piano)
 • Interpretace a rozbor literárního díla
 • Nauka o hudbě
 • Poetika a stylistika
 • Překladatelský seminář
 • Rozhlasové žánry
 • Tvorba (písňového) textu
 • Tvorba scénáře
 • Teorie verše
 • Základy hudebního průmyslu

Dějiny populární hudby a jazzu

Předmět sleduje historii zábavné hudby od počátku 19.století do současnosti. Studenti se seznámí s hudební charakteristikou a významnými osobnostmi jednotlivých etap vývoje populární hudby, rocku a jazzu.

Část teoretická je doplněna hudebními i video ukázkami jednotlivých žánrů a stylů.

Tvorba scénáře

V průběhu studia se studenti seznámí se všemi dramatickými žánry určenými pro předvádění, s možnostmi hry, dramatizace, scénické koláže, komponovaného pořadu i textappealu, s filmovým, televizním či rozhlasovým scénářem, s rozdíly mezi jednotlivými druhy a jejich zákonitostmi. Výuka probíhá v prolínání teorie a praxe. Pravidelně píší vlastní texty na zadaná či samostatně zvolená témata nebo dramatizace prózy. Každý rok či semestr může být z prací studentů předvedeno scénické čtení v souvislosti s další výukou. Na konci každého školního roku všichni vytvoří větší dramatický útvar.

Teorie verše

V průběhu studia se studenti seznámí se základy prosodie a jejich aplikacemi na český verš.

Dějiny umění

Během studia se studenti seznámí se základními charakteristikami jednotlivých epoch historie výtvarného umění.

Dějiny literatury

Předmětem studia je seznámení s uzlovými okamžiky vývoje evropské literární historie.

Interpretace a rozbor literárního díla

V průběhu studia se studenti seznámí se základními pojmy literární teorie a analytickými i interpretačními metodami.

Poetika a stylistika

Během studia se studenti seznámí se základními pojmy poetiky, stylotvornými prvky jazyka i s tradičními básnickými formami na příkladech.

Autorské čtení

V průběhu studia by si měli studenti v tomto předmětu ověřit své schopnosti veřejné presentace svých vlastních textů.

Překladatelský seminář

Předmětem studia je seznámit studenty se základy teorie překladu, v praktických cvičeních si ověří své překladatelské schopnosti.

Rozhlasový seminář

V průběhu studia se studenti teoreticky i prakticky seznámí s rozličnými typy rozhlasových programů.

Tvorba textu

V jednom ze dvou hlavních oborů jsou studenti seznámeni s tvarovými, lexikálními, zvukovými, sémantickými, poetickými (popř. i jinými – dle specifiky žánru) zvláštnostmi písňového textu od lidové písně, přes mnoho dalších žánrů (kabaret, blues, swing, rock, folk, šanson, divadelní píseň atd.). Dále studenti poznávají zásady správného frázování, popř. i s možnosti jeho narušení, tak aby text tvořil s hudbou opravdový celek. Zde někdy narazí i na zvláštnosti regionální i žánrové. V rámci výuky probíhají neustále rozbory vlastních textů studentů, s přihlédnutím k jejich individualitě, která by se konfrotací s jinými díly, popř. seznámením s jinou poetikou, měla rozvíjet. Výuka se tedy v zásadě dělí jednak na tvorbu „školní“ a volnou. Během lekcí probíhají rozbory četby (každý nejméně 2 básnické sbírky, nebo 1 sbírku a 1 CD – texty měsíčně). Studenti jsou vedeni k individuální četbě a poslechu a k rozšiřování intelektuálního obzoru.Při tvorbě vlastních písní si hudebně nadaní studenti tvoří i melodii sami, popř. za pomoci učitele, někteří spolupracují se studenty skladatelského oddělení. (hlavně pokud si zvolí písňový text za téma své abiturientské práce). V rámci předmětu studenti také vytvářejí překlady, či spíše jakési přenosy písňových textů z jiných jazyků se zřetelem ke specifice daného jazyka (přízvuky apod.) Některé textové jevy řeší na hudební a textové příklady, vytvořené učitelem nebo v rámci určitých jazykových her. Protože výuka je skutečně interaktivní, dochází poměrně často i k objevení některých témat, a k řešení problémů, které jakoby vyplují napovrch během lekce. Do jistých problémů učitel studenty zasvětí, ale při jejich řešení bychom spíše hovořili o jakési práci v dílně.Na konci 1. a 2. ročníku odevzdávají studenti závěrečné práce (10 - 12 textů), ve 3. ročníku se již zaměřují na svou práci abiturientskou, pochopitelně vedle normálně probíhající výuky.

Nauka o hudbě

Cílem výuky je vytvoření a upevnění znalosti hudebních pojmů – stupnice, intervaly, akordy, akordické značky apod. a jejich využití v praxi. Tedy poznávání nejen teoretické, ale také praktické. Důležitým aspektem je také výuka rytmu. Vyspělejší studenti se mohou pokusit o vlastní harmonizaci písní. Všichni se také seznámí s hudebními nástroji, s některými jejich specifiky a pochopitelně také s využitím hudebně vyjadřovacích prostředků (polyfonie, homofonie, dynamika, agogika apod.) Součástí jsou také jednoduché rozbory písní, či nenáročných skladeb, což souvisí se základní znalostí forem (prolíná se s Dějinami vážné hudby). Protože jde o výuku pro textaře s různou hudební praxí a hudebními znalostmi, je nutno výuku zpočátku přizpůsobit, ve výsledku by ovšem měli mít všichni pevné penzum znalostí a dovedností, který může být nadstandartně rozšiřováno u nadanějších jedinců.

Dějiny vážné hudby – V průběhu dvou let student poznají základní vlastnosti jednotlivých etap hudební historie od jejího počátku do současnosti v dějinných souvislostech. Jednou z nejdůležitějších složek je aktivní poslech hudebních děl a rozbor jejich hudebně vyjadřovacích prostředků.

Estetika oboru

Studenti jsou seznamováni s teoretickými díly v rámci jejich oboru (Brodskij, Eco, Jakobson, Orwell, Pound apod.), které přispívají k chápání díla nejen jako estetického objektu, ale i specifického uměleckého díla. Sami se aktivně podílejí na rozborech daných děl i na diskusi o problematice daných postupů a vyjadřovacích prostředků. Některé z nich si sami prakticky vyzkouší.

Filmový seminář

V tomto roce jsou studenti seznamováni se základními díly a tvůrci počátků kinematografie od Lumiéra přes německý expresionismus, kammerspiel apod. až k počátkům zvukového filmu. Jsou jim promítána důležitá filmová díla (Intolerance, Kabinet doktora Caligariho, Nosferatu apod.) a na nich ukazovány specifické filmové prostředky daného období či směru. V dalších ročnících si mohou studenti vybrat mez těmito okruhy: Film a literatura, Česká nová vlna, Největší díla světové kinematografie.

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018