Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

Všeobecně vzdělávací předměty v 1. až 4. ročníku vzdělávání v konzervatoři ve školním roce 2015/2016 jsou vyučovány dle školního vzdělávacího programu, jehož platnost je od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem (ve znění revize z 1. 9. 2014). Vyučovací osnovy předmětů v 5. a 6. ročníku vycházejí z učebních plánů schválených MŠMT.

Úlohou všeobecně vzdělávacích předmětů je vybavit absolventy takovými teoretickými vědomostmi, které jim umožní uplatnit a rozvinout získané odborné dovednosti v praxi a připravit je pro jejich budoucí povolání. Cílem je osvojit si profesionální a kultivované vystupování, komunikaci na vysoké úrovni, získat široký přehled o vzájemném ovlivňování literatury, společensko-politických událostí, hudby a filmu, orientovat se v historii, v kulturních dějinách, zvládnout použití výpočetní techniky v pracovním i běžném životě.

 • Ve výuce českého jazyka a literatury se propojují vývojové tendence literatury v souvislostech s jinými druhy umění, především s hudbou. Žáci si pěstují citlivost k textům krásné literatury. Součástí předmětu je i výuka jazyka včetně osvojení si stylistických a komunikačních dovedností.
 • Ve výuce cizích jazyků, angličtiny a francouzštiny, je cílem vybavit absolventa schopností samostatně, pohotově a jazykově správně komunikovat v denním životě a rozumět odbornému textu. Na odbornou terminologii je zaměřena zvláště výuka ve vyšších ročnících konzervatoře a v předmětu angličtina též na vyšší odborné škole. Anglický jazyk je povinnou součástí jak maturitních, tak absolventských zkoušek. Ve francouzštině je významnou součástí studia poznávání francouzské kultury a hudby.
 • Studium českého jazyka a literatury a cizích jazyků zároveň žákovi umožňuje složit úspěšně maturitní zkoušku po úspěšně ukončeném 4. ročníku.
 • Předmět základy společenských věd směřuje především k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků tak, aby se stali slušnými lidmi a informovanými a aktivními občany svého státu, učí je kriticky myslet a rozumět světu, v němž žijí.
 • V předmětu informační a komunikační technologie probíhá práce na počítačích s operačním systémem firmy Microsoft, sadou kancelářských programů Libre Office a dalším dostupným softwarem. Cílem je rozvíjet u studentů zodpovědný přístup k informacím, dodržování formálních pravidel při tvorbě dokumentů a respektování právních norem.
 • Základy společenských věd a informační a komunikační technologie jsou dle platných ŠVP nabízeny jako nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
 • Výuka dějepisu kultivuje historické vědomí a vede k uchování kontinuity historické paměti, s důrazem na základní hodnoty evropské civilizace.
 • Obsahem předmětu dějiny divadla je postihnout vznik a vývoj divadla od pravěku do tohoto století, včetně divadla amerického a orientálního. Zvláštní pozornost je věnována jeho syntetickým formám.
 • Kulturní dějiny se zabývají souvislostmi mezi různými druhy umění, vývojem společnosti a způsobem života v jednotlivých historických etapách a vývojem uměleckých slohů a směrů od pravěku po současnost.
 • Historicko-estetický seminář seznamuje s různými funkcemi hudby, hodnotami a normami v umění, rozvíjí schopnost samostatné práce v oblasti hudební kultury.
 • Cílem předmětů tělesná výchova a zdravotní a pohybová výchova je především tělesná zdatnost a kultivovanost pohybového projevu žáků. Činnost v hodinách vede žáky ke správnému držení těla a dýchání a psychickému uvolnění.
 • Předměty psychologie, pedagogika a didaktika přinášejí základní odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro práci pedagoga. Cílem je podporovat samostatné pedagogické myšlení, pochopit základní vztahy a souvislosti ve vyučovacím procesu a získané dovednosti pak aplikovat ve své případné učitelské praxi.
KJJ Info

Datum konání 19. 3. 2018

Recitál Danila Tarsa

Datum konání 20. 3. 2018

Koncert žáků klavírního oddělení

Datum konání 21. 3. 2018

Středy o páté - Tománek, Gerla, Szigeti Trio

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

24. 5. 2017

Internationaler Musikwettbewerb 2017

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker k jejich výjimečným oceněním v soutěži Internationaler Musikwettbewerb 2017, Wiener Klassik, Vídeň, Rakousko 28. 5. – 29. 5. 2017.

24. 5. 2017

XIIIth International Music Competition for Young Musicians

Vedení školy blahopřeje studentům Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ze třídy Mgr. Iriny Parker a MgA. Hany Kaštovské k jejich výjimečným oceněním v soutěži XIIIth International Music Competition for Young Musicians, Maďarsko Györ 29. 4. – 1. 5. 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 3. 2018