Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

Všeobecně vzdělávací předměty v 1. až 4. ročníku vzdělávání v konzervatoři ve školním roce 2015/2016 jsou vyučovány dle školního vzdělávacího programu, jehož platnost je od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem (ve znění revize z 1. 9. 2014). Vyučovací osnovy předmětů v 5. a 6. ročníku vycházejí z učebních plánů schválených MŠMT.

Úlohou všeobecně vzdělávacích předmětů je vybavit absolventy takovými teoretickými vědomostmi, které jim umožní uplatnit a rozvinout získané odborné dovednosti v praxi a připravit je pro jejich budoucí povolání. Cílem je osvojit si profesionální a kultivované vystupování, komunikaci na vysoké úrovni, získat široký přehled o vzájemném ovlivňování literatury, společensko-politických událostí, hudby a filmu, orientovat se v historii, v kulturních dějinách, zvládnout použití výpočetní techniky v pracovním i běžném životě.

 • Ve výuce českého jazyka a literatury se propojují vývojové tendence literatury v souvislostech s jinými druhy umění, především s hudbou. Žáci si pěstují citlivost k textům krásné literatury. Součástí předmětu je i výuka jazyka včetně osvojení si stylistických a komunikačních dovedností.
 • Ve výuce cizích jazyků, angličtiny a francouzštiny, je cílem vybavit absolventa schopností samostatně, pohotově a jazykově správně komunikovat v denním životě a rozumět odbornému textu. Na odbornou terminologii je zaměřena zvláště výuka ve vyšších ročnících konzervatoře a v předmětu angličtina též na vyšší odborné škole. Anglický jazyk je povinnou součástí jak maturitních, tak absolventských zkoušek. Ve francouzštině je významnou součástí studia poznávání francouzské kultury a hudby.
 • Studium českého jazyka a literatury a cizích jazyků zároveň žákovi umožňuje složit úspěšně maturitní zkoušku po úspěšně ukončeném 4. ročníku.
 • Předmět základy společenských věd směřuje především k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků tak, aby se stali slušnými lidmi a informovanými a aktivními občany svého státu, učí je kriticky myslet a rozumět světu, v němž žijí.
 • V předmětu informační a komunikační technologie probíhá práce na počítačích s operačním systémem firmy Microsoft, sadou kancelářských programů Libre Office a dalším dostupným softwarem. Cílem je rozvíjet u studentů zodpovědný přístup k informacím, dodržování formálních pravidel při tvorbě dokumentů a respektování právních norem.
 • Základy společenských věd a informační a komunikační technologie jsou dle platných ŠVP nabízeny jako nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
 • Výuka dějepisu kultivuje historické vědomí a vede k uchování kontinuity historické paměti, s důrazem na základní hodnoty evropské civilizace.
 • Obsahem předmětu dějiny divadla je postihnout vznik a vývoj divadla od pravěku do tohoto století, včetně divadla amerického a orientálního. Zvláštní pozornost je věnována jeho syntetickým formám.
 • Kulturní dějiny se zabývají souvislostmi mezi různými druhy umění, vývojem společnosti a způsobem života v jednotlivých historických etapách a vývojem uměleckých slohů a směrů od pravěku po současnost.
 • Historicko-estetický seminář seznamuje s různými funkcemi hudby, hodnotami a normami v umění, rozvíjí schopnost samostatné práce v oblasti hudební kultury.
 • Cílem předmětů tělesná výchova a zdravotní a pohybová výchova je především tělesná zdatnost a kultivovanost pohybového projevu žáků. Činnost v hodinách vede žáky ke správnému držení těla a dýchání a psychickému uvolnění.
 • Předměty psychologie, pedagogika a didaktika přinášejí základní odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro práci pedagoga. Cílem je podporovat samostatné pedagogické myšlení, pochopit základní vztahy a souvislosti ve vyučovacím procesu a získané dovednosti pak aplikovat ve své případné učitelské praxi.
KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018