Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení hudební teorie

Bc. Pavel Bělík
Mgr. Pavel Bělík vedoucí oddělení Kancelář : 307A Telefon : +420 241 046 934 e-mail : belik.pavel@kjj.cz Vyučuje : hudebně teoretické předměty

Vedoucí oddělení

Mgr. Pavel Bělík

Personální obsazení oddělení

Oddělení hudební teorie KJJ v rámci své náplně nabízí širokou hudebně teoretickou základnu pro budoucí absolventy. Na tomto oddělení probíhá výuka všech posluchačů středního i vyššího stupně vzdělání v oblasti elementárních disciplín, např. hudebních forem, instrumentace, harmonie, kontrapunktu, hudební nauky, dějin hudby, estetiky a dalších. Zvláštní důraz je kladen na aplikaci teoretických poznatků v praxi, např. v předmětu sborový zpěv či analýza skladeb. Jedinečnost oddělení hudební teorie na KJJ ve srovnání s ostatními konzervatořemi spočívá v širokém spektru učební látky, která je v souladu se zaměřením školy na výuku jazzu a populární hudby výrazně orientována tímto směrem, především v oblasti žánrové harmonie, teorie improvizace a dějin jazzu a popu. V souhrnu tak student získá ucelený hudebně teoretický základ v širokém portfoliu nejrůznějších hudebních žánrů a stylů, který je schopen aplikovat ve své vlastní praxi. Tato mnohovrstevnatost vede k tomu, že z posluchačů KJJ se stávají komplexně vzdělané tvůrčí osobnosti, které jsou vybaveny pro další vývoj a vlastní žánrovou specializaci na poli autorském i interpretačním. Nedílnou součástí je i soustavná příprava k pedagogickým úkolům, takže absolvent KJJ má nejvyšší předpoklady pro činnost pedagogickou i muzikologickou a to na nejrůznějších úrovních. Hudebně teoretické oddělení je tak významným činitelem v organizační struktuře KJJ, neboť se výrazně podílí na tom, aby absolvent KJJ byl zdatným a komplexně vzdělaným instrumentalistou či skladatelem, což výrazně zvyšuje flexibilitu, a tudíž uplatnitelnost na trhu práce a ve vysoce konkurenčním prostředí.

Vyučované předměty na oddělení hudební teorie pro studenty začínající studium od školního roku 2012/2013:

 • Intonace a sluchová analýza
 • Rytmus
 • Všeobecná hudební nauka
 • Harmonie
 • Teorie jazzové improvizace
 • Žánrová harmonie
 • Hudební formy a analýza skladeb
 • Kontrapunkt
 • Nauka o nástrojích
 • Dějiny hudby
 • Dějiny popu a jazzu
 • Dějiny umění
 • Základy akustiky a snímací techniky
 • Základy hudebního managmentu

Dotace hodin výuky - hudební teorie, 2. a vyšší ročníky - původní obory

Ročník 2. 3. 4. 5. 6.
Akustika - - - 1 1
Dějiny hudby 2 1 1 - -
Dějiny jazzu a popu - 1 1 - -
Harmonie 2 2 - - -
Historicko - estetický seminář - - - 1 1
Hudební formy - 2 2 - -
Hudební nauka - - - - -
Intonace 2 2 2 - -
Kontrapunkt - - 1 - -
Nauka o nástrojích - - - 1 -
Vývoj hud. myšlení - - - 2 -
Žánrová harmonie - - 2 - -
KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018