Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení povinného klavíru

Mgr. Marcela Macarová
Mgr. Marcela Macarová vedoucí oddělení Kancelář : 202B Telefon : +420 241 046 900 l.202 e-mail : macarova.marcela@kjj.cz Vyučuje : Klavírní výuka

Vedoucí oddělení

Mgr. Marcela Macarová

Personální obsazení oddělení

Studijní náplň předmětu obligátní klavír odráží celkovou koncepci KJJ. Tento předmět je tedy zaměřen především na jazz a oblast hudby jazzem ovlivněné. Souběžně se však věnuje i hudbě klasické a zvláště pak využívá propracovaných postupů klasické výuky klavírní hry k získání technické dokonalosti i zvládnutí bohatých výrazových prostředků.

Jedním z úkolů klasické klavírní výuky je rychlá orientace v notovém zápisu a jeho pohotové převedení na klaviaturu. Oblast hudby jazzové, která využívá zápisu harmonie pomocí akordových značek, vyžaduje nejen jejich teoretickou znalost, ale hlavně osvojení dobře znějících úprav odpovídajících akordů. Obě hudební oblasti jsou studovány v tomto předmětu souběžně.

Hlavním cílem studia tohoto předmětu je jednak doplňovat výuku hlavních oborů a teoretických předmětů, jednak vybavit studenta znalostmi a dovednostmi, které mu umožní pohotově interpretovat skladby přiměřené technické obtížnosti jak z klasického notového zápisu, tak z akordových značek, zvláště s ohledem na případnou budoucí pedagogickou činnost.

Vzhledem k velkým rozdílům v technické zdatnosti a celkové připravenosti (od úplných začátečníků v klavírní hře až po absolventy klavírního oddělení konzervatoře), v žánrovém zaměření, teoretických znalostech, hudebním nadání i celkové vyspělosti studentů je na oddělení obligátního klavíru v největší míře uplatňován zcela individuální přístup k žákům. Učební osnovy Školního vzdělávacího programu jsou sestaveny tak, že studijní materiál je seřazen podle obtížnosti do modulů, takže každý student začíná příslušným modulem podle své pokročilosti v klavírní hře.

Dalším předmětem, povinným pro studenty skladby a dirigování, je Klavírní jazzová interpretace, která se zabývá výhradně hrou z akordových značek a základy improvizace. Studenti ostatních oborů mají možnost zvolit si Klavírní jazzovou interpretaci v rámci nepovinných předmětů.

Současný pedagogický sbor je složen jak ze zkušených pedagogů, kteří této škole zasvětili značnou část svého života a podíleli se na dnešní podobě tohoto oddělení, tak z mladých absolventů AMU, samotné KJJ nebo jiných konzervatoří, kteří na toto oddělení přinesli nové impulsy. Klavírní jazzovou interpretaci vyučují vynikající jazzoví interpreti.

KJJ Info

Datum konání 29. 5. 2017

Absolventský koncert Z. Boreckého

Datum konání 30. 5. 2017

Flétnový koncert studentů

Datum konání 31. 5. 2017

David Dorůžka VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 29. 5. 2017