Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení dirigování

MgA. Jiří Petrdlík vedoucí oddělení e-mail : petrdlik.jiri@kjj.cz Vyučuje : HES, CP, HF, Operní dirigování a Řízení sboru, instrumentálních ansámblů a orchestru

Vedoucí oddělení

MgA. Jiří Petrdlík

Personální obsazení oddělení

Počátkem školního roku 2013/2014 opětovně zahájilo Oddělení dirigování na KJJ Praha svoji samostatnou činnost. Do té doby pracovalo jako součást Skladatelsko - dirigentského oddělení i jako samostatný celek.

Osnovy výuky jsou moderní, ale ctí tradici.

Osnovy předmětu vycházejí z respektu k tradici výuky dirigování na českých /pražských/ konzervatořích a akademiích a z dlouholetých zkušeností renomovaných dirigentů a pedagogů vyučujících tento obor. Vzhledem k potřebám moderního dirigování obohacují studium dirigování o řadu nových a moderních prvků. Vyučovací discipliny jsou stanoveny tak, aby spoluvytvářely ucelenou stabilní platformu pro zvládnutí dirigentské profese ze všech nezbytných hledisek. Teorie se prolíná s praxí, kde si studenti své teoretické poznatky ověřují.

V průběhu studia žáci absolvují dirigentskou praxi s hudebními tělesy.

Pravidelně pracují se školními, ale i koncertními pěveckýmí sbory. Ve vyšších ročnících (i podle stupně své vyspělosti), spolupracují v rámci intenzivních dirigentských kurzů, zakončených veřejným koncertem, "těch nejlepších", s orchestry.

Osnovy výuky předmětu dirigování na KJJ uplatňují novou, progresivní podobu metodiky přípravy repertoáru k dirigentskému výkonu.

Žák je veden k tomu, aby teprve po dokonalé analýze studované kompozice, kdy je mu již zřejmá struktura a vnitřní sdělení skladby, začal vytvářet svoji interpretační koncepci a na jejím základě své dirigentské provedení. Tedy ono žádoucí " Hlava - Ruce - Sdělení ", nikoli " Oko - Ruce - Prázdné taktování"

Povinný studovaný repertoár obsahuje nové žánry.

Základní osou studia je na oddělení Dirigování na KJJ významný světový a český repertoár symfonický, vokálně instrumentální, operní, sborový. Nově je však věnována značná pozornost i komplikovaným partiturám hudby soudobé. Vzhledem k současným trendům a požadavkům dále i základním formám jazzu a muzikálu, např. Bernstein, Gershwin.

Zaměření Dirigování na KJJ je výjimečné speciální výukou moderní dirigentské techniky.

Techniky tak požadované a očekávané u moderního dirigenta. Pozornost je věnována nejen přesnému a čistému gestu, ale dále nezávislosti rukou, pestrému vyjadřovacímu rejstříku, inspirativnímu a přesvědčivému projevu v gestice, ale též estetice dirigentské techniky.

Předmět Metodika dirigování připravuje studenty na výkon dirigentské profese v praxi.

A to jak z hlediska dirigentovy individuální přípravy, tak z hlediska spolupráce s konkrétním hudebním tělesem. Též vyučuje základy pedagogiky oboru a symfonickou, operní a sborovou literaturu.

Kromě popsaných předmětů se v zaměření dirigování KJJ vyučují další speciální předměty a disciplíny úzce související s oborem a nezbytné k jeho komplexnímu zvládnutí. Z předmětů Speciální odborné přípravy to jsou : Hra generálbasu a improvizace, Instrumentace, Speciální sluchová analýza pro dirigenty, Povinný klavír, Hra partitur, Hra na bicí nástroje, Kompoziční metody 20.století, Hlasová výchova.

Absolventi oddělení Dirigování na KJJ se v praxi uplatňují jako profesionální dirigenti hudebních těles všech typů, působí pedagogicky a organizačně na různých stupních hudebního školství, ti nejlepší pokračují ve studiu dirigování, nebo jiných oborů např. Hudební režie, Hudební teorie atp., na vysokých školách - akademiích (HAMU, JAMU).

KJJ Info
Nejsou naplánovány další akce. Archiv si můžete prohlédnout přechodem na odkaz "Více...".

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

11. 6. 2018

Vítězka SuperStar 2018

Vítězka SuperStar 2018 Tereza Mašková je absolventkou muzikálu na Konzervatoří a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka a nyní studuje ve 2. ročníku populární zpěv. Vedení školy srdečně blahopřeje slečně Tereze Anně Maškové, studentce Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy prof. Tomáše Berouna, k výjimečnému uměleckému ocenění.

11. 6. 2018

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018

Vedení školy srdečně blahopřeje Marku Kettnerovi, studentovi 2. roč. Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy MgA. Kristiny Kasíkové, k ocenění v mezinárodní klavírní soutěži Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2018. Marek Kettner 4. kategorie do 27 let - ČESTNÉ UZNÁNÍ 1. stupně

3. 11. 2017

Pardubické dechy 2017

Vedení školy srdečně blahopřeje Zuzaně Besuchové a Lucii Hausknechtové, studentkám Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, ze třídy Mgr. Maria Mesanyho, k významnému ocenění v soutěži Pardubické dechy 2017.

Více...

Copyright © 2007 - 2018 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 16. 7. 2018