Zřizovatel školy
Facebook
Facebook KJJ.cz
PrintTisk/Print | BookmarkBookmark

Oddělení dirigování

MgA. Hynek Farkač
MgA. Hynek Farkač vedoucí oddělení Kancelář : 216B e-mail : farkac.hynek@kjj.cz Vyučuje : dirigování orchestrálního repertoáru, dirigentská technika, teorie dirigování

Vedoucí oddělení

MgA. Hynek Farkač

Personální obsazení oddělení

Počátkem školního roku 2013/2014 opětovně zahájilo Oddělení dirigování na KJJ Praha svoji samostatnou činnost. Do té doby pracovalo jako součást Skladatelsko - dirigentského oddělení i jako samostatný celek.

Osnovy výuky jsou moderní, ale ctí tradici.

Osnovy předmětu vycházejí z respektu k tradici výuky dirigování na českých /pražských/ konzervatořích a akademiích a z dlouholetých zkušeností renomovaných dirigentů a pedagogů vyučujících tento obor. Vzhledem k potřebám moderního dirigování obohacují studium dirigování o řadu nových a moderních prvků. Vyučovací discipliny jsou stanoveny tak, aby spoluvytvářely ucelenou stabilní platformu pro zvládnutí dirigentské profese ze všech nezbytných hledisek. Teorie se prolíná s praxí, kde si studenti své teoretické poznatky ověřují.

V průběhu studia žáci absolvují dirigentskou praxi s hudebními tělesy.

Pravidelně pracují se školními, ale i koncertními pěveckýmí sbory. Ve vyšších ročnících (i podle stupně své vyspělosti), spolupracují v rámci intenzivních dirigentských kurzů, zakončených veřejným koncertem, "těch nejlepších", s orchestry.

Osnovy výuky předmětu dirigování na KJJ uplatňují novou, progresivní podobu metodiky přípravy repertoáru k dirigentskému výkonu.

Žák je veden k tomu, aby teprve po dokonalé analýze studované kompozice, kdy je mu již zřejmá struktura a vnitřní sdělení skladby, začal vytvářet svoji interpretační koncepci a na jejím základě své dirigentské provedení. Tedy ono žádoucí " Hlava - Ruce - Sdělení ", nikoli " Oko - Ruce - Prázdné taktování"

Povinný studovaný repertoár obsahuje nové žánry.

Základní osou studia je na oddělení Dirigování na KJJ významný světový a český repertoár symfonický, vokálně instrumentální, operní, sborový. Nově je však věnována značná pozornost i komplikovaným partiturám hudby soudobé. Vzhledem k současným trendům a požadavkům dále i základním formám jazzu a muzikálu, např. Bernstein, Gershwin.

Zaměření Dirigování na KJJ je výjimečné speciální výukou moderní dirigentské techniky.

Techniky tak požadované a očekávané u moderního dirigenta. Pozornost je věnována nejen přesnému a čistému gestu, ale dále nezávislosti rukou, pestrému vyjadřovacímu rejstříku, inspirativnímu a přesvědčivému projevu v gestice, ale též estetice dirigentské techniky.

Předmět Metodika dirigování připravuje studenty na výkon dirigentské profese v praxi.

A to jak z hlediska dirigentovy individuální přípravy, tak z hlediska spolupráce s konkrétním hudebním tělesem. Též vyučuje základy pedagogiky oboru a symfonickou, operní a sborovou literaturu.

Kromě popsaných předmětů se v zaměření dirigování KJJ vyučují další speciální předměty a disciplíny úzce související s oborem a nezbytné k jeho komplexnímu zvládnutí. Z předmětů Speciální odborné přípravy to jsou : Hra generálbasu a improvizace, Instrumentace, Speciální sluchová analýza pro dirigenty, Povinný klavír, Hra partitur, Hra na bicí nástroje, Kompoziční metody 20.století, Hlasová výchova.

Absolventi oddělení Dirigování na KJJ se v praxi uplatňují jako profesionální dirigenti hudebních těles všech typů, působí pedagogicky a organizačně na různých stupních hudebního školství, ti nejlepší pokračují ve studiu dirigování, nebo jiných oborů např. Hudební režie, Hudební teorie atp., na vysokých školách - akademiích (HAMU, JAMU).

KJJ Info

Datum konání 23. 5. 2017

Přehlídka souborů Open Cases

Datum konání 23. 5. 2017

Koncert klavírního oddělení

Datum konání 24. 5. 2017

Jakub Doležal VOŠ Ensemble

Více...

Kontakty

STUDIJNÍ odd.: 241 046 918

email: studijni@kjj.cz


Domov mládeže: 241 046 944

email: dm@kjj.cz


Produkce: 241 046 906

email: produkce@kjj.cz


Školní knihovna: 241 046 923

email: knihovna@kjj.cz


Podatelna: 241 046 917

email: podatelna@kjj.cz


Spojovatel: 241 046 900

Fax.: 241 046 901

email: info@kjj.cz

KJJ na mapě...

Poslední novinky

1. 11. 2016

Veřejná zakázka nákup výpočetní techniky

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadávanou postupem v souladu s ust. § 31 zákona s názvem „Nákup výpočetní techniky do Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

27. 6. 2016

Pracovní pozice - Domov mládeže

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 1692/4, 140 00 Praha 4 Braník, zastoupená ředitelem školy Eduardem Klezlou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozice vychovatel(ka) (kód 2.16.02) a asistent(ka) pedagoga (kód 2.16.05).

Další informace a podmínky:
pozice vychovatel(ka)
pozice asistent(ka) pedagoga

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 20.8.2016 na adresu školy.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče

26. 5. 2016

Veřejná zakázka dodávka a instalace klimatizace

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka předkládá výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou postupem v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona s názvem „Dodávka a instalace klimatizace do multifunkčního sálu 407B Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka“.

Další informace viz profil zadavatele KJJ.

Více...

Copyright © 2007 - 2017 KJJ π   Α
Za informace odpovídá webmaster
Poslední aktualizace 22. 5. 2017