Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Oddělení klavírní

Vedoucí oddělení

Ing. Jaroslav Wagner Ph.D.

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky

Cílem vzdělávání v zaměření hra na klavír je vychovat profesionální hudebníky schopné se zapojit do praktického hudebního či hudebně pedagogického života. Vzhledem k zaměření konzervatoře je kladen důraz na multižánrovost. Obsahem vzdělávacích cílů předmětu je rozvoj schopností a dovedností žáků v oblasti hudby jazzového okruhu. Žáci jsou přitom vedeni k profesionálnímu zvládnutí hry na klavír, kterému je věnována samostatná pozornost v tematických celcích ve všech ročnících studia. Provázanost studia hry na klavír se studiem žánrů jazzové a populární hudby je velmi úzká a vede k chápání hudby v kontextu širších hudebních souvislostí napříč hudebními žánry.

Dosažení požadované úrovně klavírní hry v konzervatoři má fundamentální význam pro připravenost žáka podávat v žánrové oblasti umělecky hodnotné a profesionální výkony.

Absolvent klavírního oddělení je připraven ke studiu na vysoké škole, především uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Důraz na praxi

Žáci jsou směřováni k profesionálním uměleckým výkonům, aby zvládali koncentraci, psychickou i fyzickou zátěž při výkonu uměleckých činností. V průběhu studia žáci vystupují veřejně v rámci školních projektů nebo klavírních seminářů, a to jak sólově tak jako členové souborů nejrůznějších stylů hudby a žánrů.  Žáci vystupují často při významných kulturních akcích a událostech mimo školu, zúčastňují se soutěží.

 Uplatnění

Absolvent klavírního oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako člen orchestru, vedoucí souboru nebo jeho člen, jako sólový hráč, může se uplatnit jako korepetitor. V praxi jsou absolventi KJJ vyhledávanými profesionálními instrumentalisty schopnými účinkování ve všech typech jazzových a tanečních souborů.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.