Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Oddělení populárního zpěvu

Vedoucí oddělení

Tomáš Beroun, DiS.

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky:

Populární zpěv je předmětem speciálně odborné přípravy oboru. Je předmětem rozhodujícím pro odborné zaměření žáka a stěžejním vyučovacím předmětem obsahového okruhu odborná příprava. Vede k rozvoji pěveckých interpretačních dovedností nezbytných pro profesi zpěváka populární hudby.

Je třeba rozvíjet stylové hudební cítění ve většině oblastí nonartificiální hudby. Všestranná příprava tak vede k osvojení správných pěveckých návyků, zásad profesní etiky, k praktickému poznání repertoáru populární hudby. Seznamuje se soudobými trendy v rozvoji populárního zpěvu. Rozvíjí kreativitu, představivost, emocionalitu, koncentraci i schopnost zvládat fyzické a psychické zátěže při uměleckém výkonu.

Pěvecký vývoj žáka je směřován k profesionálním uměleckým a pedagogickým výkonům. Vzdělávání směřuje tedy k tomu, aby žák:

Dosažené požadované úrovně zpěvu na konzervatoři má fundamentální význam pro připravenost žáka podávat v oboru populární hudby hodnotné a profesionální výkony.

Důraz na praxi:

Žáci jsou směřováni k profesionálním uměleckým výkonům, aby zvládali koncentraci, psychickou i fyzickou zátěž při výkonu uměleckých činností. Výuka je zaměřena na spolehlivé ovládnutí uměleckých dovedností v potřebné šíři. V průběhu studia žáci vystupují veřejně v rámci školních projektů nebo pěveckých seminářů, a to jak sólově tak jako členové souborů nejrůznějších stylů hudby a žánrů. Žáci vystupují často při významných kulturních akcích a událostech mimo školu, zúčastňují se soutěží.

Uplatnění:

Žák šestiletého studijního oboru je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se např. jako sólový zpěvák/zpěvačka popových, rockových, jazzových žánrů, kapel, bandů a jiných hudebních ansámblů.

Může se také uplatnit jako hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer atd. Tyto činnosti může vykonávat jak samostatně, tak v rámci subjektů působících v oblasti kultury.

Absolvent je připraven také k výkonu povolání učitele příslušných předmětů a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích. Může se uplatnit také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou