Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Ochrana osobních údajů

Příspěvková organizace Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, také jako GDPR).

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1535468357722&uri=CELEX:32016R0679

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1. Zajištění vzdělávání:
  1. přijímací řízení do prvního a vyšších ročníku konzervatoře a vyšší odborné školy, přestupy z jiných škol,
  2. průběh vzdělávání,
  3. maturitní zkoušky a případné ukončení studia maturitní zkouškou,
  4. absolutoria v konzervatoři a vyšší odborné škole a ukončení studia absolutoriem,
  5. umělecký a odborný výcvik a praxe,
  6. činnost školní knihovny,
  7. organizace mimoškolních akcí, zájezdů, exkurzí a podobných akcí,
  8. další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 2. Zajištění služeb:
  1. pronájem místností,
  2. odborné kurzy a kurzy jednotlivých předmětů dle § 114 zákona č. 561/2004 Sb.,
  3. ubytovací služby,
  4. provozování kulturních produkcí, přehlídek a obdobných akcí.
 3. Zajištění interních procesů a provozu organizace:
  1. výběrová řízení na pracovní místa zaměstnanců,
  2. pracovněprávní a mzdová agenda,
  3. evidence uchazečů o zaměstnání,
  4. evidence úrazů,
  5. poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
  6. ochrana majetku a osob,
  7. prezentace Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka,
  8. vydávání školních a zaměstnaneckých průkazů,
  9. projekty, žádosti o dotace,
  10. vedení účetnictví Konzervatoře Brno,
  11. smlouvy a objednávky služeb.

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dle platných vnitřních předpisů vydaných na základě platných právních předpisů a/nebo přímo podle těchto právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, má subjekt tato práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům,
 2. právo na jejich opravu,
 3. právo na jejich výmaz,
 4. právo požádat o omezení jejich zpracování,
 5. právo vznést námitku proti jejich zpracování,
 6. právo na přenositelnost údajů,
 7. práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní adresa správce:

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
Roškotova 4/1692
140 00 Praha 4 – Braník

Telefon: 241 046 900 (spojovatel)
Email: info@kjj.cz
ID datové schránky: pa79fp2

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů stanovuje správci povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 tohoto nařízení a který je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence:

Mgr. Eva Šmídová
BDO Advisory s. r. o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Telefon: 731 609 403
Email: gdpr@bdo.cz