Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Žádost o informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost učiněná elektronicky (e-mailem) musí být podána přes elektronickou podatelnu Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka (dále jen „škola“): podatelna@kjj.cz nebo přes datovou schránky školy. Pro podání žádosti o informace nejsou stanoveny žádné formuláře. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obsahovat náležitosti stanovené tímto zákonem.

Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o informace může žadatel v souladu s § 16 zákona podat odvolání. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně škole a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16 a zákona č. 106/1999 Sb. může podat žadatel,

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává u školy. Stížnost je třeba podat do 30 dnů ode dne

O stížnosti rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Škola předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy jí stížnost došla, pokud v této lhůtě zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Postup při vyřizování žádostí o informace

Škola posoudí obsah žádosti a

Pokud žádost o informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může škola co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, škola mu ji poskytne.

Lhůta pro poskytnutí informace

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nejvýše o deset dní z následujících důvodů:

Výše úhrad

  1. Náklady na pořízení kopií - za pořízení příslušné kopie úhrada dle aktuálního ceníku
  2. Náklady na opatření technických nosičů dat - pořizovací náklady požadovaného nosiče dat
  3. Náklady na odeslání informace žadateli - náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
  4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou započatou 1/2 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání - 100 Kč