Eng Kontakty
Milan Tesař

Vážené kolegyně a kolegové,
s hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že po těžké nemoci zemřel náš drahý kolega Milan Tesař. Koncertní kariéru zahájil v roce 1959, o pět let později nastoupil jako pedagog na Lidovou konzervatoř (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka), která tehdy sdružovala výjimečné osobnosti klasické jazzové hudby. Od sedmdesátých let komponoval jak písně pro zpěváky pop music (Matuška, Filipová, Černoch, Neckář), tak skladby pro koncertní kytaru. Jeho skladbám se věnovali přední čeští i zahraniční interpreti, například Vladimír Mikulka, Milan Zelenka, Vladislav Bláha, Pavel Steidl, Lenka Filipová, Pražské kytarové kvarteto, Los Angeles Quartet, Andrew York, Masayuki Kato, Eastwood Kilvington Duo, Hilary Fieldová, Fabrice Holvoet a další. Kromě tuzemských alb (Concertino s Lenkou Filipovou, Baladické příběhy), se jeho tvorba objevuje rovněž na nosičích v Japonsku v USA a prakticky v celé Evropě. Milan Tesař do poslední chvíle učil na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde vychoval mnoho výborných umělců.

S úctou a vzpomínkou vedení školy

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do 1. ročníku vzdělávání ve Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka pro vzdělávací programy 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz a 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře. Termín talentových zkoušek 28. 8. 2019, termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 14. srpna 2019.
Podrobnosti a vyhlášení přijímacího řízení najdete v části pro uchazeče o studium.

Přijímací řízení do 1. ročníku oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Pro přijímání ke studiu na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou:

Forma vzdělávání: denní studium

Vyhlášení 2. kola přijímacích zkoušek

V oboru Hudba se konají přijimací zkoušky 2019 2. kolo pro tato zaměření: Skladba, Dirigování, Klavír, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Kytara - klasik, latin, Kytara - jazz, Kytara - rock, Basová kytara

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Znění Vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (Excel)

přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (PDF)

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Vyhlášení 1. kola přijímacích zkoušek

V oboru Hudba se konají přijimací zkoušky 2019 1. kolo pro tato zaměření: Skladba, Dirigování, Klavír, Kytara - klasik, latin, Kytara - jazz, Kytara - rock, Basová kytara, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Flétna, Saxofon, Trubka, Trombon, Bicí nástroje, Akordeon.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

 

Počet skupin 1. ročníků

Kód oboru Název oboru  
82-44-M,P/01 Hudba 6
82-45-M,P/01 Zpěv 1
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 1

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Kód oboru Název oboru  
82-44-M,P/01 Hudba 70
82-45-M,P/01 Zpěv 2
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 10

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přihlíží se rovněž k prospěchu na škole, odkud uchazeč přichází.

V případě cizince se při přijímacím řízení ověřuje, zda je způsobilý se vzdělávat v českém jazyce (§ 20 odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Povinná příloha přihlášky:

  1. vysvědčení z posledních dvou ročníků (ověřená kopie vysvědčení nebo klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou), ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, nebo v případě dokončeného vzdělání vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání
  3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. stručný životopis

Talentová zkouška

obsahuje v oborech Hudba a Zpěv dvě základní složky:

  1. teoretická část: hudebně teoretická zkouška formou písemnou a ústní
  2. praktická část: praktický umělecký výkon v hlavním oboru

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky jsou stanovena a uvedena u každého oboru studijního zaměření:

82-44-M,P/01 - Hudba

Zaměření:

82-45-M,P/01 - Zpěv

Zaměření:

82-47-M,P/01 - Hudebně dramatické umění

Zaměření:

V Praze 25. 10. 2018

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka