Jan Kučerae-mail : kucera.jan@kjj.czVyučuje : kytara