Eng Kontakty

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se v budově školy od 11. 3. neuskutečňuje výuka a nekonají se žádné akce pro veřejnost.

Všem žákům a studentům byly vedením školy zaslány instrukce k výuce elektronickou poštou. Pokud by tuto zprávu některý z žáků nebo studentů neobdržel, potom je nutné aktualizovat své kontaktní údaje na studijním oddělení.

KONZERVATOŘ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do 1. ročníku oborů vzdělání s talentovou zkouškou - další informace v části stránek pro uchazeče! Pokud bude v termínu konání 2. kola přijímací zkoušky dne 12. 5. škola ještě uzavřena, budou uchazeči informováni o jiném pozdějším termínu 2. kola. Termín pro zaslání přihlášky do 16. 4. je platný.

VOŠ

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do 1. ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole - další informace v části stránek pro uchazeče!

Oddělení klavírní

Vedoucí oddělení

Ing. Jaroslav Wagner Ph.D.

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky

Cílem vzdělávání v zaměření hra na klavír je vychovat profesionální hudebníky schopné se zapojit do praktického hudebního či hudebně pedagogického života. Vzhledem k zaměření konzervatoře je kladen důraz na multižánrovost. Obsahem vzdělávacích cílů předmětu je rozvoj schopností a dovedností žáků v oblasti hudby jazzového okruhu. Žáci jsou přitom vedeni k profesionálnímu zvládnutí hry na klavír, kterému je věnována samostatná pozornost v tematických celcích ve všech ročnících studia. Provázanost studia hry na klavír se studiem žánrů jazzové a populární hudby je velmi úzká a vede k chápání hudby v kontextu širších hudebních souvislostí napříč hudebními žánry.

Dosažení požadované úrovně klavírní hry v konzervatoři má fundamentální význam pro připravenost žáka podávat v žánrové oblasti umělecky hodnotné a profesionální výkony.

Absolvent klavírního oddělení je připraven ke studiu na vysoké škole, především uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Důraz na praxi

Žáci jsou směřováni k profesionálním uměleckým výkonům, aby zvládali koncentraci, psychickou i fyzickou zátěž při výkonu uměleckých činností. V průběhu studia žáci vystupují veřejně v rámci školních projektů nebo klavírních seminářů, a to jak sólově tak jako členové souborů nejrůznějších stylů hudby a žánrů.  Žáci vystupují často při významných kulturních akcích a událostech mimo školu, zúčastňují se soutěží.

 Uplatnění

Absolvent klavírního oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka se uplatňuje jako člen orchestru, vedoucí souboru nebo jeho člen, jako sólový hráč, může se uplatnit jako korepetitor. V praxi jsou absolventi KJJ vyhledávanými profesionálními instrumentalisty schopnými účinkování ve všech typech jazzových a tanečních souborů.

Absolvent je připraven k výkonu povolání učitele, a to zejména v základních uměleckých školách, případně ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání.