Eng Kontakty

Oddělení populárního zpěvu

Vedoucí oddělení

Tomáš Neumann, DiS.

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky:

Populární zpěv je předmětem speciálně odborné přípravy oboru. Je předmětem rozhodujícím pro odborné zaměření žáka a stěžejním vyučovacím předmětem obsahového okruhu odborná příprava. Vede k rozvoji pěveckých interpretačních dovedností nezbytných pro profesi zpěváka populární hudby.

Je třeba rozvíjet stylové hudební cítění ve většině oblastí nonartificiální hudby. Všestranná příprava tak vede k osvojení správných pěveckých návyků, zásad profesní etiky, k praktickému poznání repertoáru populární hudby. Seznamuje se soudobými trendy v rozvoji populárního zpěvu. Rozvíjí kreativitu, představivost, emocionalitu, koncentraci i schopnost zvládat fyzické a psychické zátěže při uměleckém výkonu.

Pěvecký vývoj žáka je směřován k profesionálním uměleckým a pedagogickým výkonům. Vzdělávání směřuje tedy k tomu, aby žák:

Dosažené požadované úrovně zpěvu na konzervatoři má fundamentální význam pro připravenost žáka podávat v oboru populární hudby hodnotné a profesionální výkony.

Důraz na praxi:

Žáci jsou směřováni k profesionálním uměleckým výkonům, aby zvládali koncentraci, psychickou i fyzickou zátěž při výkonu uměleckých činností. Výuka je zaměřena na spolehlivé ovládnutí uměleckých dovedností v potřebné šíři. V průběhu studia žáci vystupují veřejně v rámci školních projektů nebo pěveckých seminářů, a to jak sólově tak jako členové souborů nejrůznějších stylů hudby a žánrů. Žáci vystupují často při významných kulturních akcích a událostech mimo školu, zúčastňují se soutěží.

Uplatnění:

Žák šestiletého studijního oboru je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se např. jako sólový zpěvák/zpěvačka popových, rockových, jazzových žánrů, kapel, bandů a jiných hudebních ansámblů.

Může se také uplatnit jako hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer atd. Tyto činnosti může vykonávat jak samostatně, tak v rámci subjektů působících v oblasti kultury.

Absolvent je připraven také k výkonu povolání učitele příslušných předmětů a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích. Může se uplatnit také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou