Eng Kontakty

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení - konzervatoř pro školní rok 2023/2024 pro obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba, zaměření: Skladba, Hra na klavír, Hra na basovou kytaru, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trombon.

Další informace naleznete na stránkách pro uchazeče o studium .

Oddělení populárního zpěvu

Vedoucí oddělení

Tomáš Neumann, DiS.

Personální obsazení oddělení

Cíl výuky:

Populární zpěv je předmětem speciálně odborné přípravy oboru. Je předmětem rozhodujícím pro odborné zaměření žáka a stěžejním vyučovacím předmětem obsahového okruhu odborná příprava. Vede k rozvoji pěveckých interpretačních dovedností nezbytných pro profesi zpěváka populární hudby.

Je třeba rozvíjet stylové hudební cítění ve většině oblastí nonartificiální hudby. Všestranná příprava tak vede k osvojení správných pěveckých návyků, zásad profesní etiky, k praktickému poznání repertoáru populární hudby. Seznamuje se soudobými trendy v rozvoji populárního zpěvu. Rozvíjí kreativitu, představivost, emocionalitu, koncentraci i schopnost zvládat fyzické a psychické zátěže při uměleckém výkonu.

Pěvecký vývoj žáka je směřován k profesionálním uměleckým a pedagogickým výkonům. Vzdělávání směřuje tedy k tomu, aby žák:

Dosažené požadované úrovně zpěvu na konzervatoři má fundamentální význam pro připravenost žáka podávat v oboru populární hudby hodnotné a profesionální výkony.

Důraz na praxi:

Žáci jsou směřováni k profesionálním uměleckým výkonům, aby zvládali koncentraci, psychickou i fyzickou zátěž při výkonu uměleckých činností. Výuka je zaměřena na spolehlivé ovládnutí uměleckých dovedností v potřebné šíři. V průběhu studia žáci vystupují veřejně v rámci školních projektů nebo pěveckých seminářů, a to jak sólově tak jako členové souborů nejrůznějších stylů hudby a žánrů. Žáci vystupují často při významných kulturních akcích a událostech mimo školu, zúčastňují se soutěží.

Uplatnění:

Žák šestiletého studijního oboru je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy podle školního vzdělávacího programu. Uplatní se např. jako sólový zpěvák/zpěvačka popových, rockových, jazzových žánrů, kapel, bandů a jiných hudebních ansámblů.

Může se také uplatnit jako hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer atd. Tyto činnosti může vykonávat jak samostatně, tak v rámci subjektů působících v oblasti kultury.

Absolvent je připraven také k výkonu povolání učitele příslušných předmětů a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích. Může se uplatnit také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou