Eng Kontakty

Ochrana osobních údajů

Příspěvková organizace Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, také jako GDPR).

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1535468357722&uri=CELEX:32016R0679

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1. Zajištění vzdělávání:
  1. přijímací řízení do prvního a vyšších ročníku konzervatoře a vyšší odborné školy, přestupy z jiných škol,
  2. průběh vzdělávání,
  3. maturitní zkoušky a případné ukončení studia maturitní zkouškou,
  4. absolutoria v konzervatoři a vyšší odborné škole a ukončení studia absolutoriem,
  5. umělecký a odborný výcvik a praxe,
  6. činnost školní knihovny,
  7. organizace mimoškolních akcí, zájezdů, exkurzí a podobných akcí,
  8. další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 2. Zajištění služeb:
  1. pronájem místností,
  2. odborné kurzy a kurzy jednotlivých předmětů dle § 114 zákona č. 561/2004 Sb.,
  3. ubytovací služby,
  4. provozování kulturních produkcí, přehlídek a obdobných akcí.
 3. Zajištění interních procesů a provozu organizace:
  1. výběrová řízení na pracovní místa zaměstnanců,
  2. pracovněprávní a mzdová agenda,
  3. evidence uchazečů o zaměstnání,
  4. evidence úrazů,
  5. poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
  6. ochrana majetku a osob,
  7. prezentace Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka,
  8. vydávání školních a zaměstnaneckých průkazů,
  9. projekty, žádosti o dotace,
  10. vedení účetnictví Konzervatoře Brno,
  11. smlouvy a objednávky služeb.

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dle platných vnitřních předpisů vydaných na základě platných právních předpisů a/nebo přímo podle těchto právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, má subjekt tato práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům,
 2. právo na jejich opravu,
 3. právo na jejich výmaz,
 4. právo požádat o omezení jejich zpracování,
 5. právo vznést námitku proti jejich zpracování,
 6. právo na přenositelnost údajů,
 7. práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní adresa správce:

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
Roškotova 4/1692
140 00 Praha 4 – Braník

Telefon: 241 046 900 (spojovatel)
Email: info@kjj.cz
ID datové schránky: pa79fp2

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů stanovuje správci povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 tohoto nařízení a který je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence:

Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Telefon: 731 609 403
Email: consultant@moore-czech.cz