Eng Kontakty

Žádost o informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost učiněná elektronicky (e-mailem) musí být podána přes elektronickou podatelnu Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka (dále jen „škola“): podatelna@kjj.cz nebo přes datovou schránky školy. Pro podání žádosti o informace nejsou stanoveny žádné formuláře. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obsahovat náležitosti stanovené tímto zákonem.

Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti o informace může žadatel v souladu s § 16 zákona podat odvolání. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně škole a rozhoduje o něm Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16 a zákona č. 106/1999 Sb. může podat žadatel,

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává u školy. Stížnost je třeba podat do 30 dnů ode dne

O stížnosti rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Škola předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy jí stížnost došla, pokud v této lhůtě zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Postup při vyřizování žádostí o informace

Škola posoudí obsah žádosti a

Pokud žádost o informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může škola co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud však žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, škola mu ji poskytne.

Lhůta pro poskytnutí informace

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nejvýše o deset dní z následujících důvodů:

Výše úhrad

  1. Náklady na pořízení kopií - za pořízení příslušné kopie úhrada dle aktuálního ceníku
  2. Náklady na opatření technických nosičů dat - pořizovací náklady požadovaného nosiče dat
  3. Náklady na odeslání informace žadateli - náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů
  4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou 1/2 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání - 500 Kč