Eng Kontakty

Požadavky - Muzikál

Přijímací zkouška obsahuje dvě části a proběhne ve dvou dnech. První den je pouze zkouška ze zpěvu. Druhý den proběhnou zkoušky z tance, herectví a zpěvu. Na závěr následuje pohovor uchazečů se zkušební komisí.

1. část zkoušky – první den

pěvecká zkouška

2. část zkoušky – druhý den (absolvují vybraní uchazeči z první části)

taneční zkouška

K vykonání této zkoušky si uchazeč přinese cvičební úbor a cvičky.

herecká zkouška

pěvecká zkouška

Všechny písně, báseň i úryvky z textu či monolog musí uchazeč umět zpaměti. Ke všem písním musí být notový zápis (eventuálně melodie s akordickými značkami) pro korepetitory. Písně, árie z českého či světového muzikálu je možné zpívat s klavírním doprovodem korepetitora (nutný notový zápis) nebo s hudebním základem, který si uchazeč přinese s sebou na USB disku ve formátu mp3. Lidové písně jsou zpívány bez mikrofonu. Všechny další písně či árie jsou zpívány na mikrofon.

Uchazeč předloží foniatrické vyšetření o způsobilosti hlasu ke studiu zpěvu ne starší 3 týdnů, ortopedické vyšetření o způsobilosti k náročné fyzické průpravě, stručný životopis a v případě maturity i ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Bodové hodnocení zkoušky

1. část zkoušky

Pěvecká zkouška: max 25 bodů

  body
Síla hlasu max. 5 bodů
Barva hlasu max. 5 bodů
Rytmus a výrazové pojetí max. 5 bodů
Zpěv na mikrofon max. 5 bodů
Celkový umělecký dojem max. 5 bodů

Pro postup do 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů.

2. část zkoušky

Taneční zkouška: max 25 bodů

  body
Pohybové dispozice max. 5 bodů
Rytmus a výraz pohybu max. 5 bodů
Schopnost koordinace pohybu max. 5 bodů
1. etuda max. 5 bodů
2. etuda max. 5 bodů

Pro uspění u taneční zkoušky ve 2. části zkoušky je nutný minimální počet 15 bodů.

Herecká zkouška: max 25 bodů

  body
Schopnost soustředění max. 5 bodů
Schopnost ztotožnění se se zadáním max. 5 bodů
Otevřenost - schopnost reakce na úkoly max. 5 bodů
Schopnost jednání a věcného vyjadřování max. 5 bodů
Schopnost práce s pocitovou pamětí max. 5 bodů

Pro uspění u herecké zkoušky ve 2. části zkoušky je nutný minimální počet 16 bodů.

Pěvecká zkouška: max 20 bodů

  body
Umělecký dojem 1. písně max. 10 bodů
Umělecký dojem 2. písně max. 10 bodů

Pro uspění u pěvecké zkoušky ve 2. části zkoušky je nutný minimální počet 14 bodů.

Pro přijetí ke studiu je ve 2. části zkoušky nutný minimální počet 45 bodů.

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 45 bodů, přičemž uchazeč musí splnit minimální počet bodů v jednotlivých disciplínách druhé části přijímací zkoušky: taneční zkouška - 15 bodů, herecká zkouška - 16 bodů a pěvecká zkouška - 14 bodů.

Poslední vysvědčení z předchozího vzdělávání:

  body
průměr do 1,5 minus 0 bodů
průměr nad 1,5 do 2,5 minus 1 bod
průměr nad 2,5 do 3 minus 2 body
průměr nad 3 minus 3 body

Maximální počet ve 2. části zkoušky je 70 získaných bodů.