Eng Kontakty

Podmínky a kriteria Tvorba textu a scénáře

  1. Uchazeč předloží 6 písňových textů a další literární práce – povídka, scénář, apod. - v rozsahu tří stran psaných na počítači a pošle spolu s přihláškou na adresu školy k posouzení.
  2. Přijímací komise předběžně posoudí zaslané texty všech, kteří řádně podali přihlášku ke studiu, a zhodnotí je. Poté se všichni uchazeči dostaví k písemnému testu a k ústnímu pohovoru.
  3. Písemný test zjišťuje míru znalostí a dovedností, vztahujících se ke studijnímu oboru, tedy především všeobecný kulturní přehled se zřetelem k literatuře, poezii, písňovému textu, divadlu, hudbě, filmu a výtvarnému umění. V kreativní části zkoumá základní dovednosti v oblasti tvůrčího psaní, například schopnost napsání krátkého dialogu, vytvoření synonymické řady, jednoduchého rýmu, dovyprávění příběhu apod.
  4. Ústní pohovor poskytuje přijímací komisi možnost blíže poznat osobnost uchazeče a také jeho cit a smysl pro jazykový materiál, znalost slovesných žánrů, všeobecnou orientaci v příbuzných uměleckých oborech, přehled o současném kulturním dění, schopnost řečové improvizace, zjišťuje také úroveň jeho asociačních a popř. hudebních schopností (které nemusí být nutným předpokladem, jsou ale velmi vítané).

Bodové hodnocení, max. 100 bodů

Autorské práce 40 bodů
Písemný test – kulturní přehled a kreativní část 30 bodů
Pohovor 30 bodů

Minimální počet pro přijetí: 65 bodů