Eng Kontakty

COVID-19

Po příchodu do budovy školy si vydesinfikujte ruce desinfekčními gely ve vstupním prostoru. Na toaletách jsou k dispozici desinfekční mýdla.

V celé budově školy platí povinnost mít zakrytá ústa a nos a dodržovat dostatečné rozestupy.

Nevstupujte do budovy školy, pokud vykazujete známky respiračního onemocnění nebo jste byli v posledních dnech ve styku s osobou pozitivně testovanou na covid-19.

Přijímací řízení do 1. ročníku oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Pro přijímání ke studiu na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou:

Forma vzdělávání: denní studium

Informace k přijímacím zkouškám

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Obor Hudba, zaměření: Dirigování, Hra na klavír, Hra na kytaru - klasik, latin, Hra na kytaru - jazz, Hra na kytaru - rock, Hra na basovou kytaru, Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na trubku.

Obor Hudebně dramatické umění, zaměření Muzikál.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Znění Vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (Excel)

přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (PDF)

Vysvětlivky k přihláškám

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

V oboru Hudba se konají přijimací zkoušky 2021 1. kolo pro tato zaměření: Skladba, Dirigování, Hra na klavír, Hra na kytaru - klasik, latin, Hra na kytaru - jazz, Hra na kytaru - rock, Hra na basovou kytaru, Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na trombon, Hra na bicí nástroje, Hra na akordeon.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

Počet skupin 1. ročníků

Kód oboru Název oboru  
82-44-M,P/01 Hudba 6
82-45-M,P/01 Zpěv 1
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 1

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Kód oboru Název oboru  
82-44-M,P/01 Hudba 50
82-45-M,P/01 Zpěv 5
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 10

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 

V případě cizince se při přijímacím řízení ověřuje, zda je způsobilý se vzdělávat v českém jazyce (§ 20 odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Povinná příloha přihlášky:

  1. vysvědčení z posledních dvou ročníků (ověřená kopie vysvědčení nebo klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou), ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, nebo v případě dokončeného vzdělání vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání
  3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. stručný životopis

Talentová zkouška

obsahuje v oborech Hudba a Zpěv dvě základní složky:

  1. teoretická část: hudebně teoretická zkouška formou písemnou a ústní
  2. praktická část: praktický umělecký výkon v hlavním oboru

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky jsou stanovena a uvedena u každého oboru studijního zaměření:

82-44-M,P/01 - Hudba

Zaměření:

82-45-M,P/01 - Zpěv

Zaměření:

82-47-M,P/01 - Hudebně dramatické umění

Zaměření:

V Praze 27. 10. 2020

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka