Eng Kontakty

Přijímací řízení do 1. ročníku oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Pro přijímání ke studiu na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou:

Forma vzdělávání: denní studium

Vyhlášení 1. kola přijímacích zkoušek

V oboru Hudba se konají přijimací zkoušky 2020 1. kolo pro tato zaměření: Skladba, Dirigování, Klavír, Kytara - klasik, latin, Kytara - jazz, Kytara - rock, Basová kytara, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Flétna, Saxofon, Trubka, Trombon, Bicí nástroje, Akordeon.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Znění Vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (Excel)

přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (PDF)

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Počet skupin 1. ročníků

Kód oboru Název oboru  
82-44-P/01 Hudba 6
82-45-P/01 Zpěv 1
82-47-P/01 Hudebně dramatické umění 1

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Kód oboru Název oboru  
82-44-P/01 Hudba 70
82-45-P/01 Zpěv 3
82-47-P/01 Hudebně dramatické umění 9

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Přihlíží se rovněž k prospěchu na škole, odkud uchazeč přichází.

V případě cizince se při přijímacím řízení ověřuje, zda je způsobilý se vzdělávat v českém jazyce (§ 20 odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Povinná příloha přihlášky:

  1. vysvědčení z posledních dvou ročníků (ověřená kopie vysvědčení nebo klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou), ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, nebo v případě dokončeného vzdělání vysvědčení o maturitní nebo závěrečné zkoušce v předchozím vzdělávání
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání
  3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. stručný životopis

Talentová zkouška

obsahuje v oborech Hudba a Zpěv dvě základní složky:

  1. teoretická část: hudebně teoretická zkouška formou písemnou a ústní
  2. praktická část: praktický umělecký výkon v hlavním oboru

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky jsou stanovena a uvedena u každého oboru studijního zaměření:

82-44-P/01 - Hudba

Zaměření:

82-45-P/01 - Zpěv

Zaměření:

82-47-P/01 - Hudebně dramatické umění

Zaměření:

V Praze 25. 10. 2019

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka