Eng Kontakty

Přijímací řízení do 1. ročníku oborů s talentovou zkouškou

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Pro přijímání ke studiu na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou:

Forma vzdělávání: denní studium

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení 2023 v oboru Hudba se koná pro tato zaměření: Skladba, Hra na klavír, Hra na basovou kytaru, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trombon.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Znění Vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (Excel)

přihláška ke vzdělávání v konzervatoři (PDF)

Vysvětlivky k přihláškám

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení 2023 v oboru Hudba se koná pro tato zaměření: Hra na klavír, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na trubku, Hra na trombon.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

V oboru Hudba se konají přijimací zkoušky 2023 1. kolo pro tato zaměření: Skladba, Dirigování, Hra na klavír, Hra na kytaru - klasik, latin, Hra na kytaru - jazz, Hra na kytaru - rock, Hra na basovou kytaru, Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na flétnu, Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na trombon, Hra na bicí nástroje.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - konzervatoř a termíny talentových zkoušek

 

Počet skupin 1. ročníků

Kód oboru Název oboru  
82-44-M,P/01 Hudba 6
82-45-M,P/01 Zpěv 1
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 1

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení

Kód oboru Název oboru  
82-44-M,P/01 Hudba 30
82-45-M,P/01 Zpěv 3
82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 10

Na základě žádosti schválené zřizovatelem byl možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení navýšen v oboru Hudba na 47 a v oboru Zpěv na  6.

Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku

Ke vzdělávání do prvního ročníku Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. 

Povinná příloha přihlášky:

  1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (ověřená kopie vysvědčení nebo klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzena školou)
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání
  3. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. stručný životopis

Talentová zkouška

obsahuje v oborech Hudba a Zpěv dvě základní složky:

  1. teoretická část: hudebně teoretická zkouška formou písemnou a ústní
  2. praktická část: praktický umělecký výkon v hlavním oboru

Kritéria hodnocení výsledku talentové zkoušky jsou stanovena a uvedena u každého oboru studijního zaměření:

82-44-M,P/01 - Hudba

Zaměření:

82-45-M,P/01 - Zpěv

Zaměření:

82-47-M,P/01 - Hudebně dramatické umění

Zaměření:

 

V Praze 24. 10. 2022

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka