Eng Kontakty

Požadavky - Dirigování

Přijímací zkouška se koná z části hudebně teoretické a části praktické.

Organizace a požadavky zkoušky hudebně-teoretické

Podmínky talentové zkoušky v praktické části

 1. Intonace a sluchová analýza
  • Intonační a sluchové předpoklady
  • Přenášení tónu do hlasové polohy
  • Sluchová analýza
   • základních a odvozených intervalů
   • doškálných kvintakordů a jejich obratů (rozpoznávání vrchního, středního a spodního tónu)
  • Paměťová reprodukce melodického a rytmického úryvku.
 2. Hra na klavír
  • Zjištění předpokladu pro hru z listu
  • Dvě skladby rozdílného charakteru z období baroka, klasicismu, romantismu nebo impresionismu (hra zpaměti není podmínkou)
 3. Dirigování
  • Zjištění manuálních a výrazových schopností uchazeče (směrová orientace, nezávislost rukou, změny dynamiky, tempa apod.)
  • Znalost základních taktovacích schémat a jejich realizace
  • Předvedení jedné rychlé a jedné pomalé věty z období klasicismu (rané symfonie J. Haydna, W. A. Mozarta apod.)

  K dirigovaným skladbám je nutné přinést notový materiál (partitury a klavírní výtahy).

  Pohovor zjišťující teoretické znalosti
  • Znalost stupnic, intervalů a akordů
  • Znalost akordických značek a základních akordických pojmů
  • Znalost základní hudební terminologie (z oblasti tempa, rytmu, dynamiky a přednesu)
  • Orientace v základech hudebních forem
  • Základní znalosti z dějin hudby
  • Základní notografické znalosti

Součástí přihlášky ke studiu je stručný životopis a v případě maturity i ověřená kopie maturitního vysvědčení.

Bodové hodnocení zkoušky

Hlavní obor: max 60 bodů

  body
Dirigování max. 30 bodů
Intonace a sluchová analýza max. 20 bodů
Hra na klavír max. 10 bodů

Pro uspění v praktické části je nutný minimální počet bodů 30

Teorie: max 40 bodů

  body
Písemná část max. 20 bodů
Ústní část max. 20 bodů

 

Hodnocení ústní části  body
Intonace max. 7 bodů
Rytmus max. 6 bodů
Hudební nauka max. 7 bodů

Pro uspění v teoretické části je nutný minimální počet bodů 20

Podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka je získání minimálně 20 bodů v teoretické části a 30 bodů v praktické části přijímací zkoušky.

Maximální počet je 100 získaných bodů.